Unia Europejska
Dyrektywy, Rezolucje, Programy, Wydarzenia

EUDONORGAN 

 

   

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

UMBILICAL CORD BLOOD BANKING GUIDE FOR PARENTS

 

 

 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMUNIKAT KOMISJI
Plan dzia?ania dotycz?cy dawstwa i przeszczepiania narz?dów (2009-2015):
zacie?nianie wspó?pracy mi?dzy państwami cz?onkowskimi

 

Communication from the Commission
Action plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015):
Strengthened Cooperation between Member States

PARLAMENT EUROPEJSKI

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie dawstwa i przeszczepiania narz?dów: dzia?ania polityczne na poziomie UE (2007/2210(INI))

 

European Parliament resolution of 22 April 2008 on organ donation and transplantation: Policy actions at EU level (2007/2210 (INI))

Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia norm jako?ci i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dyrektywa Komisji 2006/17/WE
z dnia 8 lutego 2006 r.
wprowadzaj?ca w ?ycie dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotycz?cych dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich

Dyrektywa Komisji 2006/17/WE

Dyrektywa Komisji 2006/86/WE
z dnia 24 pa?dziernika 2006 r.
wykonuj?ca dyrektyw? 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotycz?cych mo?liwo?ci ?ledzenia, powiadamiania o powa?nych i niepo??danych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotycz?cych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

Dyrektywa Komisji 2006/86/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie norm jako?ci i bezpieczeństwa narz?dów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/53/UE

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE
z dnia 9 pa?dziernika 2012 r.

ustanawiaj?ca procedury przekazywania informacji w zwi?zku z wymian? mi?dzy państwami cz?onkowskimi narz?dów ludzkich przeznaczonych do przeszczepienia

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2012/25/UE

Social Awareness Events: Six european countries have been selected

 

 

 

 

FOEDUS - Facilitating exchange of organs donated in EU Member States

http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/conference_27-28_06_2013/FOEDUS_-_Facilitating_exchange_of_organs_donated_in_EU_member_states.pdf

 

Ulotka

Layman Brochure (pdf)

EFRETOS

The general objective of this project is to provide a common definition of terms and methodology to evaluate the results of transplantation, by promoting a registry of registries on follow-up. A European registry will enable the monitoring of patients and the evaluation of transplant results.

 

Quality Criteria & Quality Indicators in Organ Donation

Audit Guide


Broszura informacyjna

Newsletter

CONCERTED EFFORTS TO PROMOTE DONATION AND TRANSPLANTATION IN EUROPE: THE LEADING ROLE OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THE CD-P-TO (ORGANS, TISSUES & CELLS, (17), 39-48, 2014)

Current situation of donation after circulatory death in European countries (Transplant International, 24 (2011) 676–686)

 


© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成