Strona g?ówna

 

O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce oraz o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze

 

        

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce komórki krwiotwórcze:

Brzozów
Bydgoszcz
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
?ód?
Poznań
S?upsk
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wroc?aw

O?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze:
Bydgoszcz
Bia?a Podlaska
Kraków
?ód?
Tarnobrzeg
Toruń
Warszawa

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

BRZOZÓW

Oddzia? Hematologii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki O?rodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 97 28
fax 13 430 97 24
Kierownik: dr n. med. Jacek Krzanowski

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki O?rodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

tel./fax 13 430 95 52
tel./fax 13 434 14 20
Dyrektor: dr Tomasz Kondraciuk, MBA


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ich autologiczne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   11.07.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
Uniwersytet im. Miko?aja Kopernika
ul. Curie-Sk?odowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
Kierownik: prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz


tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

Dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej

* pobieranie limfocytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* allogeniczne przeszczepianie krwi p?powinowej
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   19.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

GDA?SK

Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33

Kierownik:
prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor - Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od ?ywego dawcy
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* przeszczepianie komórek macierzystych z krwi p?powinowej
* pobieranie i zastosowanie u ludzi limfocytów krwi obwodowej
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii i Transplantologii 
* data wydania pozwolenia:   30.01.2018  (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

GLIWICE

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sk?odowskiej-Curie Oddzia? w Gliwicach
ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddzia? w Gliwicach
ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor - prof. dr hab. med. Krzysztof Sk?adowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 1. pobieranie od ?ywego dawcy:

  *komórek krwiotwórczych szpiku,
  * komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
  * limfocytów krwi obwodowej

2. autologiczne i alogeniczne przeszczepianie:

  *komórek krwiotwórczych szpiku,
  * komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

3. alogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej
dla:
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sk?odowskiej-Curie (ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa), w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii dzia?aj?cej w ramach zak?adu leczniczego: Szpitala Centrum Onkologii - Instytutu Oddzia?u w Gliwicach (ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice)
* data wydania pozwolenia:   14.08.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmar?ego
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddzia? w Gliwicach (ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
* data wydania pozwolenia:   
10.11.2020
* okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

KATOWICE

Oddzia? Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Henryka D?browskiego 25

40-032 Katowice

tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58

fax 32 255 49 85
 
Kierownik: prof. dr. hab. med. Grzegorz Helbig

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. W?odzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
* pobieranie od ?ywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Hematologii i Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

KIELCE

Klinika Hematologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
Kierownik:
dr hab. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor:
prof. dr hab. med. Stanis?aw Gó?d?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku
*autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Dzia?u Hematologii, Transplantacji Szpiku i Immunologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   28.11.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Oddzia? Kliniczny Hematologii
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 32

fax 12 424 76 13

Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Tomasz Sacha

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
Dyrektor - mgr Marcin J?drychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne I allogeniczne przeszczepianiekomórek krwiotwórczych szpiku I krwi obwodowej

* pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach dzia?alno?ci Pracowni Separacji Krwinek Zaespo?u Poradni Specjalistycznych (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków) oraz Oddzia?u Przeszczepiania Szpiku Kostnego Oddzia?u Klinicznego Hematologii (ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków)
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

O?rodek Transplantacji
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
Kierownik: dr  hab. med. Jolanta Go?dzik

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 33 39 383, 12 33 39 384
fax 12 33 39 800
Dyrektor dr hab. med. Wojciech Cyrul, prof. UJ


Pozwolenie Ministra Zdrowia
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*autologiczne I allogeniczne przeszczepianie krwi p?powinowej
pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowaniej

w ramach dzia?alno?ci O?rodka Transplantacji

* data wydania pozwolenia:   05.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

LUBLIN

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dzieci?cej UM w Lublinie,
ul. prof. Antoniego G?bali 6, 20-093 Lublin

tel. 81 71 85 520,

fax 81 74 77 220

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Lublinie
ul. prof. Antoniego G?bali 6, 20-093 Lublin
tel 81 71 85 10

fax 81 743 04 17
Dyrektor: Ryszard ?miech


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od ?ych dawców limfocytów krwi obowodwej i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dzieci?cej
* data wydania pozwolenia:   14.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik:
prof. dr hab. med. Marek Hus

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanis?awa Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor: lek. med. Beata Gawelska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*na pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich zastosowanie

w ramach dzia?alno?ci komóreki organizacyjnej: Oddzia?u Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddzia? Hematologii i Transplantacji Szpiku z Bankiem Tkanek i Komórek oraz Pracowni? Cytometrii Przep?ywowej i Fotoferezy Pozaustrojowej
ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel. 81 454 1248
Kierownik: dr med. Wojciech Legie?

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. ?w. Jana z Dukli
ul. dra Kazimierza Jaczewskiego 7,
20-090 Lublin
tel.:   81 454 1002, 81 454 1003, 81 747 75 10
fax     81 747 89 11
Dyrektor:
prof. dr hab. med. El?bieta Staros?awska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego i alogenicznego przeszczepiania1,
b) autologiczne i alogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych ze szpiku i z krwi obwodowej1,
c) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich alogenicznego zastosowania w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) alogeniczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu ich autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) autologiczne zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w procedurze fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CART- ATMP/GTMP) do zastosowania autologicznego1,
h) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej
- w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej (CARTATIMP/GTIMP) do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego2,

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Hematologii i Transplantacji Szpiku.

* data wydania pozwolenia:   29.06.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

____
1W ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z tre?ci? uchwa?y Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2W rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2021 r. poz. 974, z pó?n. zm.).

____

?ÓD?

Oddzia?u Hematologii z Pododdzia?em Chemioterapii -
Klinika Hematologii
UM w ?odzi
ul.Cio?kowskiego 2
93-510 ?ód?
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik:
Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 ?ód?
tel: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: Andrzej Kasprzyk


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od dawców ?ywych limfocytów krwi obwodowej,
*autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do fotoferez pozaustrojowych),
*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (do DLI)
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Hematologii z Pododdzia?em Chemioterapii - Klinika Hematologii
* data wydania pozwolenia:   10.02.2020
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w uk?adzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
f) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w uk?adzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
g) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym1,
h) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym w ramach badania klinicznego 2,

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Hematologii z Pododdzia?em Chemioterapii - Kliniki Hematologii
* data wydania pozwolenia:   20.05.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat
____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z tre?ci? uchwa?y Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z pó?n. zm.).

____

POZNA?

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email:
onkologia@skp.ump.edu.pl
Kierownik:
prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 29 60, 61 849 13 08
e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl
Dyrektor - dr med. Pawe? Daszkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u XV Transplantacji Szpiku, Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
* data wydania pozwolenia:   18.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddzia? Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk?adu Krwiotwórczego, Pododdzia? Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56

Kierownik: prof. dr hab. med. Lidia Gil

Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu
ul. D?uga 1/2, 61-848 Poznań
tel.61 854 91 21
fax 61 852 94 72
Dyrektor: p.o. dr n. med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej

*allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Hematologii i Transplantacji Szpiku, ul. Agustyna Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

S?UPSK

Oddzia? Hematologiczny, Transplantacji Szpiku
ul. Hubalczyków 1, 76-200 S?upsk
tel. 59 84 60 390;
fax 59 84 60 391
Ordynator:
dr med. Wojciech Homenda

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 1, 76-200 S?upsk
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl
tel. 59 84 60 600;
fax 59 8460 605
Prezes Zarz?du:
Andrzej Sapiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej pobranych od ?ywego dawcy

w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia? Hematologicznego i Oddzia?u Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   16.10.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

Klinika Hematologii z Oddzia?em Transplantacji Szpiku
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 33 47,
fax 91 425 33 57
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska
Kierownik Oddzia?u Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. med. Bogus?aw Machaliński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Soko?owskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02
fax: 91 425 30 01
Dyrektor: dr med. Konrad Jarosz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie od ?ywych dawców komórek szpiku (krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych szpiku) i ich autologiczne zastosowanie
w ramach dzia?alno?ci Kliniki Hematologii z Oddzia?em Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   20.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej od ?ywych dawców oraz ich autologiczne przeszczepianie
w ramach dzia?alno?ci Kliniki Hematologii z Oddzia?em Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
1. pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w uk?adzie alogenicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
2. przeszczepianie w uk?adzie alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
3. pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu ich zastosowania w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
4. zastosowanie limfocytów z krwi obwodowej w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów (DLI) w ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
5. pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CAR-T ATMP/GTMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym w ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (EBM),
6. pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów z krwi obwodowej w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-TATIMP/GTIMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977).
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia? Transplantacji Szpiku
* data wydania pozwolenia:   3.12.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

TORU?

Oddzia? Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 11, 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Kierownik Oddzia?u:
dr Marcin Rymko

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor: mgr Justyna Wileńska


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na pobieranie i autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Hematologii
* data wydania pozwolenia:   07.12.2016
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Zak?ad Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zak?adu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik:
prof. dr hab. med. Magdalena ??towska


Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60

fax 22 349 63 61

email:
transplantacja@ihit.waw.pl
Kierownik: dr med. Kazimierz Ha?aburda

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie
*pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zastosowanie

w ramach dzia?alno?ci Zak?adu Transfuzjologii - Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi oraz Kliniki Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
* data wydania pozwolenia:   08.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Nowotworów Uk?adu Ch?onnego
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik:
prof dr hab. med. Jan Walewski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 5462214
fax 22 5463190
Dyrektor  prof. dr hab. med. Jan Walewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej

* pobieranie od ?ywych dawców limofcytów krwi obwodowej

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obowodwej

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Intensywnej Opieki Hemato-onkologicznej Kliniki Nowotworów Uk?adu Ch?onnego
* data wydania pozwolenia:   10.01.2018 (ze skutkiem od dnia 20 lutego 2018 r.)
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewn?trznych WUM
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,

fax 22 599 14 18

Kierownik:
prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie komórek krwiotórczych szpiku i krwi obwodowej,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej,

* pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej,

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej,

* allogeniczne przeszczepianie kmórek krwiotwórczych krwi p?powinowej

w ramach dzia?alnosci komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Wewn?trznych, Hematologii i Onkologii
* data wydania pozwolenia:   22.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chorób Wewn?trznych i Hematologii
O?rodek Przeszczepiania Szpiku

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

Centralny Szpital Kliniczny MON,
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694
Dyrektor - gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 *pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
*pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogenicznego zastosowania

w ramach dzia?alno?ci O?rodka Przeszczepiania Szpiku Kliniki Chorób Wewn?trznych iI Hematologii

* data wydania pozwolenia:   18.07.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Kliniczny Onkologii, Hematologii Dzieci?cej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
Sekretariat tel: 22 317 96 21
Kierownik:
prof. dr hab. med. Micha? Matysiak

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dzieci?cy Szpital Kliniczny
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. 22 317 91 33, 22 317 91 02
Dyrektor Lokalizacji ?wirki i Wigury: Anna ?ukasik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz ich autologiczne przeszczepianie w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Klinicznego Przeszczepiania Szpiku
*data wydania pozwolenia: 07.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.
ul. Szamocka 6,
01-748 Warszawa
tel. 22 469 83 30


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
- w celu ich przeszczepiania w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1;
b) przeszczepianie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1;
c) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej
- w celu ich zastosowania w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1;
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi p?powinowej w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1,
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine - EBM) - zgodnie z tre?ci? uchwa?y Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u hematologicznego, Oddzia?u onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddzia?u anestezjologii i intensywnej terapii
* data wydania pozwolenia:   4.08.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WROC?AW

Centrum Hematologiczno-Transplantacyjne, Krajowy Bank Dawców Szpiku
Dolno?l?skie Centrum Onkologii
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wroc?aw

SEKRETARIAT
pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wroc?aw
fax  71 36 89 219

Dolno?l?skie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Plac Ludwika Hirszfelda 12,
53-413 Wroc?aw
tel. 71 3689 608, 71 3689 609
fax 71 3689 219


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie od ?ywego dawcy komórek szpiku, w tym krwiotwórczych i mezenchymalnych,
* pobieranie od dawcy ?ywego komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

* pobieranie od dawcy ?ywego limfocytów krwi obwodowej,

* auto- i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych szpiku

* auto i allogeniczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,

* allogeniczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (DLI)

* autologiczne zastosowanie limfocytów krwi obwodowej (nie do DLI)

  w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Gabinetu Zabiegowego, Oddzia?u Transplantologicznego z Oddzia?em Intensywnej Terapii oraz Poradni Cytoaferezy
* data wydania pozwolenia:   21.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik:
prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
a) pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku w celu ich przeszczepiania w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1,
b) przeszczepianie w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku1,
c) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
d) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w uk?adzie alogenicznym do procedury infuzji limfocytów dawcy (DLI)1,
e) przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi p?powinowej w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym1,
f) pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (badane genetycznie zmodyfikowane komórki macierzyste ATIMP/GIMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym w ramach badania klinicznego2,
g) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej (CART-ATMP/GTMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym1,
h) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej - w celu wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej (ICAR-T ATIMP/GTIMP) do zastosowania w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym w ramach badania klinicznego2,
i) pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu ich zastosowania w uk?adzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
j) zastosowanie limfocytów krwi obwodowej w uk?adzie autologicznym do procedury fotoferezy pozaustrojowej (ECP)1,
k) zastosowanie komórek z krwi p?powinowej w uk?adzie autologicznym lub alogenicznym - w ramach medycznego eksperymentu leczniczego3,
 ____
1 W ramach terapii o udowodnionej skuteczno?ci w oparciu o kryteria medycyny opartej na faktach Evidence Based Medicine (EBM) - zgodnie z tre?ci? uchwa?y Krajowej Rady Transplantacyjnej nr 18/2020 z 14 grudnia 2020 r.
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944, z pó?n. zm.).
3 W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790).

____

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieci?cej

* data wydania pozwolenia:   19.05.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrze?e L. Pasteura 4, 50-367 Wroc?aw
tel.: 71 784 25 76

fax: 71 327 09 63
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor:
Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* na pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej i ich autologiczne i allogeniczne przeszczepianie
* pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej i ich allogeniczne zasotosowanie

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku wyb. L.Pasteura 4, 50-367 Wroc?aw
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)


O?rodki pobieraj?ce:

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na: data wydania pozwolenia okres
Bia?a Podlaska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bia?ej Podlaskiej (ul. Terebelska 57-65, 21-500 Bia?a Podlaska) w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Ginekologiczno-Po?o?niczego,

pobieranie krwi p?powinowej 15.10.2019 5 lat
Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

pobieranie komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi obwodowej od ?ywych dawców

19.07.2017 5 lat
Kraków

Uniwersytecki Szpital Dzieci?cy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
w ramach dzia?alno?ci O?rodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego w Krakowie

pobieranie od ?ywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku celem ich testowania i wytwarzania produktu leczniczego somatycznej terapii zaawansowanej w banku tkanek 02.09.2015 5 lat

SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
(ul. Miko?aja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych
(ul. Miko?aja Kopernika 19, 31-501 Kraków)

pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych i limfocytów krwi obwodowej 04.04.2018 5 lat
?ód?

Salve Medica Sp. z o.o. sp.k. ul. ?w Anny 62, 95-060 Brzeziny
w ramach dzia?alnosci podmiotu leczniczego:
Salve Medica Szpital
ul. Szparagowa 10,
91-211 ?ód?

pobieranie od ?ywego dawcy szpiku w celu izolacji nie-krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku 19.07.2018 5 lat
Tarnobrzeg

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Po?o?niczo-Ginekologicznego i Patologii Ci??y

pobieranie od ?ywywch dawców krwi p?powinowej (in utero) 30.07.2018 5 lat
Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Miko?aja Kopernika w Toruniu,
ul. Stefana Batorego 17-19,
87-100 Toruń,
w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
Banku Krwiotwórczych Komórek Macierzystych

pobieranie od ?ywego dawcy komórek krwiotwórczych szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
- w celu przeszczepiania alogenicznego-

17.06.2020

5 lat

Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding spó?ka z o.o.
ul. Wa?brzyska 46,
02-739 Warszawa

*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku,
*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej,
*pobieranie od ?ywych dawców limfocytów krwi obwodowej (do DLI)

10.03.2020

5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa
w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zak?adu Transfuzjologii

pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
* autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
* wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
* wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z pó?n. zm.);

18.02.2021 5 lat

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ,
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa
 w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Aferezy Zak?adu Transfuzjologii Klinicznej

*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych szpiku
*pobieranie od ?ywych dawców komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
*pobieranie od ?ywych dawców komórek linii bia?okrwinkowej z krwi obwodowej

18.08.2020

5 lat

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成