Strona g?ówna

 

Rozporz?dzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narz?dów

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

ROZPORZ?DZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 pa?dziernika 2018 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narz?dówNa podstawie art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1.

Rozporz?dzenie okre?la tryb przeprowadzania przez podmioty upowa?nione na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów, zwanej dalej "ustaw?", kontroli:

1) banków tkanek i komórek,

2) podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 26 ust. 4 pkt 7, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy, w zakresie dzia?alno?ci obj?tej pozwoleniami wydanymi na podstawie przepisów ustawy,

3) o?rodków kwalifikuj?cych, w zakresie spe?nienia wymagań okre?lonych ustaw? i przepisami wydanymi na podstawie art. 16c ust. 10 ustawy

- zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi".

§ 2.

1. Upowa?niony pracownik, o którym mowa w art. 35 ust. 4 ustawy, zwany dalej "kontrolerem", wszczyna kontrol? nie wcze?niej ni? po up?ywie 3 dni roboczych i nie pó?niej ni? przed up?ywem 30 dni od dnia dor?czenia zawiadomienia o zamiarze wszcz?cia kontroli.

2. Podpisane przez kontrolera zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera nast?puj?ce informacje:

  1) przedmiot kontroli;

  2) zakres kontroli;

  3) dat? rozpocz?cia kontroli;

  4) przewidywany okres trwania kontroli i przewidywany termin zakończenia kontroli;

  5) oznaczenie podmiotu upowa?nionego do przeprowadzenia kontroli;

  6) dat? i miejsce wystawienia;

  7) oznaczenie jednostki kontrolowanej;

  8) pouczenie o prawach i obowi?zkach jednostki kontrolowanej.

  3. W przypadku:

  1) wyst?pienia istotnego zdarzenia niepo??danego lub

  2) wyst?pienia istotnej reakcji niepo??danej, lub

  3) podejrzenia wyst?pienia przes?anek, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1, 3 i 4 ustawy

- kontroler zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o kontroli bezpo?rednio przed przyst?pieniem do czynno?ci kontrolnych, co uzasadnia wpisem w ksi??ce kontroli i protokole kontroli.

§ 3.

Kontroler, bezpo?rednio przed przyst?pieniem do czynno?ci kontrolnych, okazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upowa?nionej imienne upowa?nienie, o którym mowa w art. 35 ust. 4 ustawy, wraz z dokumentem to?samo?ci.

§ 4.

Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki i ?rodki niezb?dne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególno?ci:

  1) niezw?ocznie przedstawia ??dane dokumenty oraz materia?y niezb?dne do przeprowadzenia kontroli;

  2) niezw?ocznie udziela ustnych lub pisemnych wyja?nień w zakresie obj?tym kontrol? oraz zapewnia terminowe udzielanie takich wyja?nień przez pracowników jednostki kontrolowanej;

  3) udost?pnia, w miar? mo?liwo?ci, oddzielne pomieszczenie z wyposa?eniem w materia?y pi?miennicze, komputer i ?rodki ??czno?ci;

  4) zapewnia swobodny wst?p do wszystkich obj?tych kontrol? obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej.

§ 5.

1. Kontrol? przeprowadza si? w siedzibie lub w miejscu wykonywania dzia?alno?ci jednostki kontrolowanej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania dzia?alno?ci przez jednostk? kontrolowan?.

2. Za zgod? jednostki kontrolowanej, je?eli mo?e to usprawni? prowadzenie kontroli, czynno?ci kontrolne mog? by? przeprowadzane równie? w siedzibie:

  1) urz?du obs?uguj?cego ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 16c ust. 1, art. 25, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy;

  2) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 16a ust. 1, art. 25, art. 36 ust. 1 ustawy, w zakresie post?powania dotycz?cego komórek i tkanek, i podmiotów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy.

§ 6.

1. Kontroler dokonuje ustalenia stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku post?powania kontrolnego dowodów.

2. Zebrane w toku post?powania kontrolnego dowody kontroler odpowiednio zabezpiecza, w miar? potrzeby, przez:

  1) oddanie na przechowanie kierownikowi jednostki kontrolowanej za pokwitowaniem;

  2) przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym, zamkni?tym i opiecz?towanym pomieszczeniu.

  3. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontroler.

4. Kontroler mo?e ??da? od kierownika jednostki kontrolowanej sporz?dzenia, na koszt tej jednostki, niezb?dnych do przeprowadzenia kontroli uwierzytelnionych kopii dokumentów, odpisów lub wyci?gów z dokumentów, jak równie? zestawień i obliczeń dokonanych na podstawie dokumentów.

5. Kontroler mo?e zabra? z jednostki kontrolowanej wy??cznie uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyci?gi z dokumentów.

6. Zgodno?? kopii, odpisów i wyci?gów z orygina?ami dokumentów oraz prawid?owo?? zestawień i obliczeń potwierdza kierownik komórki organizacyjnej jednostki kontrolowanej, której one dotycz?, lub osoba przez niego pisemnie upowa?niona.

7. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki kontroli w aktach kontroli.

§ 7.

1. Je?eli istnieje potrzeba ustalenia stanu obiektu, sk?adników maj?tkowych, przedmiotów lub przebiegu okre?lonych czynno?ci, kontroler mo?e przeprowadzi? ogl?dziny.

2. Ogl?dziny przeprowadza si? w obecno?ci kierownika jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecno?ci - osoby upowa?nionej przez kierownika jednostki kontrolowanej.

3. Z przebiegu i wyniku ogl?dzin sporz?dza si? niezw?ocznie protokó?, który podpisuj? kontroler i osoba wymieniona w ust. 2.

§ 8.

1. Ka?dy mo?e z?o?y? kontrolerowi ustne lub pisemne o?wiadczenie dotycz?ce przedmiotu kontroli. Kontroler nie mo?e odmówi? przyj?cia takiego o?wiadczenia.

2. Z ustnego o?wiadczenia kontroler sporz?dza protokó?, który podpisuj? kontroler i osoba sk?adaj?ca o?wiadczenie.

§ 9.

1. W szczególnie uzasadnionych okoliczno?ciach kontroler mo?e zg?osi? wniosek o zwo?anie w toku kontroli narady z pracownikami jednostki kontrolowanej w celu omówienia kwestii zwi?zanych z kontrol?.

2. Narad? zwo?uje kierownik jednostki kontrolowanej lub upowa?niona przez niego osoba.

§ 10.

Kontroler w toku kontroli, w miar? potrzeby, informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ustaleniach wskazuj?cych na ujawnione nieprawid?owo?ci i uchybienia w dzia?alno?ci tej jednostki.

§ 11.

1. Kontroler mo?e podczas przeprowadzania kontroli sporz?dza? dokumentacj? kontroli tak?e w formie wizualnej lub audiowizualnej.

2. Kontroler jest obowi?zany do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy.

3. W czasie przeprowadzania kontroli kontroler jest obowi?zany do przestrzegania ustanowionych w pomieszczeniach kontrolowanych przez jednostk? kontrolowan? norm i zasad odnosz?cych si? do jako?ci i bezpieczeństwa komórek i tkanek.

§ 12.

1. Protokó? kontroli sporz?dza si? w dwóch jednobrzmi?cych egzemplarzach, z których jeden przekazuje si? kierownikowi jednostki kontrolowanej. Odbiór egzemplarza protoko?u kontroli kierownik jednostki kontrolowanej potwierdza na egzemplarzu kontrolera.

2. Protokó? kontroli sporz?dza si? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

3. Protokó? kontroli podpisuj?: kontroler i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowa?niona.

4. Kontroler mo?e dokonywa? w protokole kontroli skre?leń i poprawek w taki sposób, aby wyrazy skre?lone i poprawione by?y czytelne.

5. Skre?leń i poprawek dokonuje si? przed podpisaniem protoko?u kontroli przez osoby, o których mowa w ust. 3.

6. Dokonanie skre?leń i poprawek w protokole kontroli wymaga sporz?dzenia adnotacji na końcu protoko?u wraz z okre?leniem ich tre?ci i strony protoko?u, na której zosta?y dokonane.

§ 13.

W zakresie dor?czenia protoko?u kontroli, w tym uznania protoko?u kontroli za dor?czony w przypadku jego niepodj?cia, stosuje si? odpowiednio przepisy art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post?powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629).

§ 13a.

W przypadku zlecenia przez ministra w?a?ciwego do spraw zdrowia kontroli za po?rednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu ??czno?ci, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy, stosuje si? odpowiednio przepisy § 2–13, z wy??czeniem § 4 pkt 3 i § 6 ust. 2, 3 i 5, z tym ?e:

  1) uwierzytelnione kopie, odpisy lub wyci?gi z dokumentów, jak równie? zestawienia i obliczenia dokonane na podstawie  dokumentów  s? przekazywane kontrolerowi za pomoc? systemu teleinformatycznego lub systemu ??czno?ci;

  2) ogl?dziny s? przeprowadzane z wykorzystaniem narz?dzi umo?liwiaj?cych rejestrowanie obrazu i d?wi?ku;

  3) za rejestrowanie ogl?dzin jest odpowiedzialny kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upo-wa?niona;

  4) zarejestrowany przebieg ogl?dzin przesy?a si? niezw?ocznie kontrolerowi za pomoc? systemu teleinformatycz-nego lub systemu ??czno?ci;

  5) o?wiadczenia i wyja?nienia ustne dokumentuje si? z wykorzystaniem narz?dzi umo?liwiaj?cych co najmniej re-jestrowanie d?wi?ku;

  6) zarejestrowane o?wiadczenia i wyja?nienia ustne oraz o?wiadczenia i wyja?nienia pisemne osoba je sk?adaj?ca niezw?ocznie przekazuje kontrolerowi za pomoc? systemu teleinformatycznego lub systemu ??czno?ci;

  7) przebieg narady utrwala si? z wykorzystaniem narz?dzi umo?liwiaj?cych co najmniej rejestrowanie d?wi?ku;

  8) za rejestrowanie przebiegu narady jest odpowiedzialny kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez nie-go upowa?niona;

  9) zarejestrowany przebieg narady przesy?a si? niezw?ocznie kontrolerowi za pomoc? systemu teleinformatyczne-go lub systemu ??czno?ci;

  10)  przekazany  kontrolerowi  przebieg  ogl?dzin,  narady,  o?wiadczenia  i wyja?nienia  ustne  oraz  o?wiadczenia i wyja?nienia pisemne w??cza si? do akt kontroli;

  11)  protokó? kontroli przekazuje si? kierownikowi jednostki kontrolowanej za po?rednictwem systemu teleinforma-tycznego lub systemu ??czno?ci;

  12)  podpisanie  protoko?u  kontroli  przez  kontrolera  i kierownika  jednostki  kontrolowanej  lub  osob?  przez  niego upowa?nion? nast?puje z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

§ 14.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem nast?puj?cym po dniu og?oszenia.2)

Minister Zdrowia: ?. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Niniejsze rozporz?dzenie by?o poprzedzone rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 273), które traci moc z dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. poz. 798).

 

Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
Ustawa o zawodzie lekarza 
Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
Dyrektywa Komisji 2006/17/WE 
Dyrektywa Komisji 2006/86/WE 
Dyrektywa 2010/53/UE 
Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń 
Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2018) 
Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

 


© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成