Strona g?ówna

 

O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka w Polsce

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

     

BIA?YSTOK

Klinika Podmiot leczniczy

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 24A
15-276 Bia?ystok
Telefony: 85 746 83 72, 85 746 86 28
Faks: 85 746 85 46
Kierownik: p.o. dr n. med Joanna Konopińska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a
15-276 Bia?ystok

Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66

Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na czynno?ci:
* pobierania tkanek oka od ?ywego dawcy,
* autologicznego przeszczepiania tkanek oka,

* przeszczepiania tkanek oka od dawców zmar?ych

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   26.06.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

BYDGOSZCZ

Klinika Chorób Oczu
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 45 20
tel./fax 52  585 40 33

kierownik  prof. dr hab. med. Gra?yna Malukiewicz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02

Dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chorób Oczu
* data wydania pozwolenia: 09.08.2018 
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Okulistyki i Optometrii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365 5849, 52 365 5473
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n.med. Bart?omiej Ka?u?ny
Lekarz kieruj?cy Oddzia?em:
dr n.med. Marzena Petrus

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 52 3655 356
dyrektor:
dr med. Wanda Korzycka - Wilińska


Pozwolenie Ministra zdrowia na:
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki i Optometrii
* data wydania pozwolenia: 09.08.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:  5 lat

BYTOM

Oddzia? Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

tel. 32 281 02 71 wew. 4350; 32 396 43 50

fax 32 281 02 70

Ordynator: dr med. Mariusz Fronczek

Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Sekretariat: 32 396 4590

dyrektor : Wojciech Michalik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy,

*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u  Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   10.01.2020
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

GDA?SK

Klinika Okulistyki
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 349 35 80

kierownik : prof. dr hab.
Katarzyna Michalska-Malecka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

Klinika Okulistyki

ul. M. Smoluchowskiego 17,

80-214 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   18.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

KATOWICE

Oddzia? Okulistyki
Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 93

fax 32 505 35 93
Ordynator: prof. dr hab. med. Edward Wyl?ga?a

Okr?gowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z o.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 00

fax: 32 605 35 08

dyrektor - p.o. Bohdan Kozak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy
* autologiczne i alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

* alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Kliniczny Okulistyki z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej
* data wydania pozwolenia:   27.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Okulistyki Dzieci?cej
tel. 32 358 13 26
Kierownik:
Dr hab. n.med. Erita Filipek


Oddzia? Okulistyki Doros?ych
tel. 32 358 14 73
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

tel. 32 3581 460

fax 32 2518 437

dyrektor: mgr Renata Wachowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy i ich autologiczne i alogeniczne przeszczepianie
*alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Okulistyki Doros?ych i Oddzia?u Okulistyki Dzieci?cej
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

K?DZIERZYN KO?LE

Oddzia? Okulistyki
SP Zespó? Opieki Zdrowotnej

ul. Roosvelta 2, 47-200 K?dzierzyn Ko?le

tel. 77 40 62 495

Kierownik : dr Anna Bana?-Cebula

SP Zespó? Opieki Zdrowotnej
Szpital Zespolony

ul. 24 kwietnia, 47-200 K?dzierzyn Ko?le

tel. 77 4062500

fax 77 406 25 44
dyrektor : Jaros?aw Kończy?o

w ramach dzia?alnosci Oddzia?u Okulistycznego


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówki od dawców zmar?ych, pobieranie r?bka rogówki od dawców ?ywych i jego auto i allogenne przeszczepianie
* data wydania pozwolenia:   09.07.2015
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

KRAKÓW

Kliniczny Oddzia? Okulistyczny
ul. Wroc?awska 1-3
30-901 Kraków
tel: 12 63 08 128, 504 944 676
Kierownik:
pp?k dr n. med. Tomasz Berus

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? - Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. Wroc?awska 1-3,
30-901 Kraków
tel.: 12 63 08 031
fax: 12 63 08 016
Komendant:
p?k mgr Ireneusz Makulski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 na przeszczepianie tkanek oka od zmar?ego dawcy
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddzia?u Okulistycznego

* data wydania pozwolenia:   09.11.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Okulistyczny
Odcinek piel?gnacyjny ?A”
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Sekretariat: tel. 12 620 82 25
Kierownik Odcinka: dr n. med. Maciej Kozak

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Centrala tel. 12 620-82-00
Dyrektor:
lek. med. Ilona Pawlicka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 na przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Okulistyczny
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat, ze skutkiem od dnia 20.02.2018 r.

LUBLIN

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

tel./fax: 81 53 26 149

fax: 81 53 24 827

Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz ?arnowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanis?awa Staszica 16

20-081 Lublin

tel.: 81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

Dyrektor:  lek. med. Beata Gawelska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka,

* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ego dawcy

w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? A i Oddzia?u Okulistyki Dzieci?cej, Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? B, Oddzia?u Okulistyki - Pododdzia? C ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin
* data wydania pozwolenia:   28.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

?ÓD?

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

90-549 ?ód?, ul. ?eromskiego 113

tel. 42 639 36 34, 42 369 34 01

fax: 42 639 36 36

kierownik : prof. dr hab. med. Piotr Jurowski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
90-549 ?ód?, ul. ?eromskiego 113

tel. 42 639 35 92,

fax 42 639 34 02

dyrektor Szpitala: dr med. Monika Domarecka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od  ?ywych dawców
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

*przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   25.01.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Okulistyczny
ul. Milionowa 14, 93-113 ?ód?
tel. 42 672 19 87, 42 672 19 41
kierownik –
dr med. S?awomir Cisiecki

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera
ul. Milionowa 14, 93-113 ?ód?
tel. 42 676 17 90
fax 42 676 17 85
Dyrektor:
mgr Konrad ?ukaszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od  ?ywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   16.12.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

OLSZTYN

Oddzia? Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn

Sekretariat: 89 53 86 405
Koordynator: 89 53 86 424
Koordynator:
dr n. med. Janusz Pieczyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
Dyrektor: lek. med. Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
*pobieranie tkanek oka od dawcy ?ywego
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka
*allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od dawcy ?ywego
*przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmar?ego
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   03.12.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

POLANICA ZDRÓJ

Oddzia? Okulistyczny
Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 

ul. Jana Paw?a II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel: 74 8621 201

fax: 74 8621 206
kierownik: lek. Piotr Marszalik
telefony kontaktowe: 748621200, 748621207, 748621204

e-mail: sekretariat.okul@scm.pl

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju,
ul.Jana Paw?a II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel.74 8621103

dyrektor : Renata Ja?d?-Zaleska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Okulistycznego

* data wydania pozwolenia:   31.01.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

POZNA?

Oddzia? Kliniczny Okulistyki z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej
ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

tel. 61 854 79 66

fax: 61 854 78 01
kierownik:
prof. dr hab. med. Marcin Stopa

Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
Dyrektor: dr n. med. Krystyna Mackiewicz

Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Klinicznego Okulistyki i Pododdzia?u Okulistyki Dzieci?cej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy
* autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy
w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Klinicznego Okulistyki i Pododdzia?u Okulistyki Dzieci?cej (ul. Grunwaldzka 16/18, 60-786 Poznań)
* data wydania pozwolenia:   15.10.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

RZESZÓW

Klinika Okulistyki
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 311
fax 17 86 66 317
kierownik: Dr n. med. Aneta Lewicka – Chomont

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel. 17 86 66 001
fax 17 86 66 020
Dyrektor: dr n. med. Janusz ?awiński


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie tkanek oka od ?ywego dawcy,
*autologiczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od ?ywego dawcy
*przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy,
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki

SOSNOWIEC

Oddzia? Okulistyczny z Pododdzia?em Okulistyki Dzieci?cej i Zespo?em Zabiegowym
WSS nr 5 im. ?w. Barbary Centrum Urazowe

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 368 25 71

fax: 32 368 00 15

Ordynator: dr med. Dariusz Dobrowolski

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. ?w. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 368 21 01
Dyrektor : Krzysztof Bestwina


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców

* autologiczne i alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

*alogeniczne przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Okulistycznego z Zespo?em Zabiegowym i Oddzia?em Okulistyki Dzieci?cej
* data wydania pozwolenia:   27.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

SZCZECIN

I Klinika Okulistyki PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93,

fax 91 466 12 94

kierownik: prof. dr hab. med. Anna Machalińska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci I Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Okulistyki
SP WSZ im. M. Sk?odowskiej - Curie

tel. 91 471 75 95
Kierownik: lek. med. Dariusz ??k

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Sk?odowskiej – Curie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 90 10
dyrektor : Ma?gorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   04.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WARSZAWA

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydzia?u Lekarskiego WUM
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus

ul. Lindleya 4

02-006 Warszawa

tel. 22 502-15-54

fax 22 502 21 47
kierownik : Prof. dr hab. med. Dariusz K?cik

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alnosci komórki organizacyjnej: Kliniki Okulistyki
* data wydania pozwolenia:   03.01.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podle?na 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19

Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o.
w ramach oddzia?u Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podle?na 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19
Zarz?d:
Andrzej M?drala – Prezes Zarz?du
Maciej M?drala – Cz?onek Zarz?du


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   22.07.2014
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydzia? Lekarski WUM
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Marsza?kowska 24/26

00-576 Warszawa

fax 22 511 62 16

kierownik :Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
00-576 Warszawa
ul. Marsza?kowska 24/26
tel. 22 511 63 17
fax 22 511 63 16

dyrektor: Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywycho dawców
* autologiczne  i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców

* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców ?ywych,
przeszczepianie tkanek oka pobranych od dawców zmar?ych,
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Okulistycznego
(ul. Marsza?kowska 24/26, 00-576 Warszawa)

* data wydania pozwolenia:   25.05.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Okulistyki
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel.261 816 575

fax 22 515 05 08
kierownik  p?k prof. dr hab. med. Marek R?kas

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694

dyrektor : gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

* pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka od ?ywych dawców
* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

Kliniki Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

 * data wydania pozwolenia:   02.07.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego 2, 00-215 Warszawa
tel. 22 654-68-06, 22 654-67-81, 22 826-65-66

Jerzy Szaflik Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika Profesora Jerzego Szaflika
ul. Dolańskiego2, 00-215 Warszawa


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

* przeszczepianie tkanek oka pobranych od zmar?ego dawcy
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

CMO Laser Chirurgia Jednego Dnia ul. Dolańskiego 2
 
* data wydania pozwolenia:   31.01.2020
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

WROC?AW

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

tel. 71 736-43-00

fax 71 736-43-09

kierownik : prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hoj?o

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
dyrektor: Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia
na przeszczepianie tkanek oka od dawcy zmar?ego
w ramach dzia?alno?ci jednostki organizacyjnej:
Kliniki Okulistyki

* data wydania pozwolenia:   27.09.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Kliniczny Oddzia? Okulistyczny
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ we Wroc?awiu
ul. Weigla 5,
50-981 Wroc?aw
tel.: Sekretariat 261 66 04 49
kierownik:
pp?k. dr n. med. Robert Leszek

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wroc?aw
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
Komendant: p?k lek. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie tkanek oka od ?ywych dawców,
* autologiczne i allogeniczne przeszczepianie tkanek oka,
* przeszczepianie tkanek oka od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Klinicznego Oddzia?u Okulistycznego
* data wydania pozwolenia:   27.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Pozwolenia, które wygas?y:

Klinika Podmiot leczniczy

Klinika Okulistyki z Pracowni? Angiografii i Laseroterapii oraz Pracowni? Elektrofizjologii i Perymetrii Komputerowej
ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
fax 22 633 41 54
kierownik: prof. dr hab. med. Marek Prost

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Ul. Krasińskiego 54/56
01-755 Warszawa
tel.: (22) 685 26 01
fax: (22) 633 41 54
e-mail:
dyrektor@wiml.waw.pl
dyrektor: p?k dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek pochodz?cych od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   30.07.2012
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Spektrum Sp. z o.o.
O?rodek Okulistyki Klinicznej Spektrum
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wroc?aw
tel. 71 345 31 81; 71 345 31 88
fax 71 345 21 40
kierownik : dr med. Jaros?aw Marek

Spektrum Sp. z o.o.
O?rodek Okulistyki Klinicznej Spektrum
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wroc?aw
tel: 71 345 31 81,
fax 71 345 21 40
e- mail
biuro@spektrum.wroc.pl
Prezes :
Iwona Potaczek


Pozwolenie Ministra Zdrowia
 na przeszczepianie rogówek od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   31.07.2013
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成