Strona g?ówna

 

O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca

 

               

 

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

     

GDA?SK

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. D?binki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 584 42 00, 
fax 58 349 76 69

Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe: serca i p?uc od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   26.04.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

 

POZNA?

Oddzia? i Klinika Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
Sekretariat 61 66 54 349
Fax.: 61 66 54 353
Kierownik: dr hab. Cezary Piwkowski

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 665 42 00
fax 61 663 10 88
Dyrektor: prof. dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki


Pozwolenie Ministra Zdrowia:
na przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Torakochirurgii
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.

SZCZECIN

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax 91 462 08 36
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Janusz Wójcik

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 44 27 239,
fax 91 46 20 494
Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
na przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
* data wydania pozwolenia:   09.04.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - VII z Pododdzia?em Transplantacji P?uc (ul. Alfreda Soko?owskiego 11, 70-891 Szczecin)

WARSZAWA

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
ul. Alpejska 42,

04-628 Warszawa

tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48

fax 22 343 45 39

Kierownik: p.o. dr med. Krzysztof Ku?mierski

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardyna?a Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. ?ukasz Szumowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie serc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie serc i nerek od zmar?ych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii oraz Kliniki Niewydolno?ci Serca i Transplantologii

* data wydania pozwolenia:   31.08.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

ZABRZE

Katedra i Oddzia? Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik:Dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

?l?skie Centrum Chorób Serca
ul. M.Sk?odowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * na przechowywanie i przeszczepianie serca od zmar?ych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie serca i p?uc od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie serca i nerki od zmar?ych dawców
* przechowywanie i wielonarz?dowe przeszczepianie p?uc i nerki od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Katedry i Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
* data wydania pozwolenia:   07.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat
(ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

(wprowadzono zmiany w sentencji pozwolenia zgodnie z decyzj? Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 r.)


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
przechowywanie i przeszczepianie wielonarz?dowe p?uc i w?troby
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej Katedry i Oddzia?u Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ?UM
* data wydania pozwolenia:   09.11.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成