POLTRANSPLANT 

 

 

 

 

 

 
Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

 

 

   

   

   Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411):
    Art. 5.

    1. Pobrania komórek, tkanek lub narz?dów ze zw?ok ludzkich w celu ich przeszczepienia mo?na dokona?, je?eli osoba zmar?a nie wyrazi?a za ?ycia sprzeciwu.

    2. W przypadku ma?oletniego lub innej osoby, która nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, sprzeciw mo?e wyrazi? za ich ?ycia przedstawiciel ustawowy.

    3. W przypadku ma?oletniego powy?ej lat szesnastu sprzeciw mo?e wyrazi? równie? ten ma?oletni.

   

  Niezale?nie od przepisów prawnych wiele osób pragnie ?wiadomie, za ?ycia wyrazi? ch?? niesienia pomocy chorym potrzebuj?cym przeszczepów.

  O?wiadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zg?asza? ani rejestrowa?!

    
  Ka?da osoba doros?a podpisuj?ca o?wiadczenie woli, wyra?aj?c zgod? na pobranie po ?mierci swoich tkanek i narz?dów do przeszczepienia daje dowód ?wiadomej ch?ci ratowania ?ycia i przywracania zdrowia chorym ludziom.
  W?asnor?czne podpisanie o?wiadczenia u?atwia bliskim osoby zmar?ej oraz lekarzom uszanowanie wyra?onej woli.
  Je?eli masz jakie? pytania co do o?wiadczenia woli, bardzo ch?tnie postaramy si? odpowiedzie?, napisz na adres ow@transplantacja.info

   

   

  O?wiadczenie Woli  

    Po wype?nieniu o?wiadczenia poinformuj swoich bliskich, ?e to zrobi?e?.

  Wype?nione o?wiadczenie woli nale?y nosi? razem z dokumentami  osobistymi
  (dowodem osobistym, prawem jazdy).

  O?wiadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zg?asza? ani rejestrowa?!

 


© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成