Strona g?ówna

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu

 

 

 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu

M.P. 2020 Poz. 73 tom 1
Data og?oszenia: 2020-01-17

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia1)
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie sposobu i kryteriów stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu


Na podstawie art. 43a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) og?asza si? sposób i kryteria stwierdzenia trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu, ustalone przez specjalistów z dziedzin medycyny: anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii, audiologii i foniatrii, pediatrii, toksykologii klinicznej, medycyny nuklearnej, medycyny s?dowej, neurochirurgii, neurologii, neurologii dzieci?cej, otorynolaryngologii, radiologii i diagnostyki obrazowej, reumatologii, chorób wewn?trznych, neonatologii oraz dziedzin: in?ynierii biomedycznej, biologii medycznej, stanowi?ce za??cznik do obwieszczenia2).

MINISTER ZDROWIA

 


1) Minister Zdrowia kieruje dzia?em administracji rz?dowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze obwieszczenia by?o poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwa?ego nieodwracalnego ustania czynno?ci mózgu (M.P. poz. 547).

 

Za??cznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2020 r.

Protokó? post?powania diagnostycznego ?mierci mózgu

Materia?y pomocnicze do Obwieszczenia Ministra Zdrowia mo?na znale?? w zak?adce Formularze/Forms

Ustawa Transplantacyjna (tekst jednolity) 
Ustawa o zawodzie lekarza 
Dyrektywa Komisji 2004/23/WE 
Dyrektywa  Komisji 2006/17/WE 
Dyrektywa  Komisji 2006/86/WE 
Dyrektywa 2010/53/UE 
Dyrektywa Komisji 2012/25/UE 
Rozporz?dzenie w sprawie Centralnego Rejestru Sprzeciwów 
Rozp. w sprawie uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s?du 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzania ustania czynno?ci mózgu 
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr??enia 
Rozporz?dzenie w sprawie kandydata na dawc? 
Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu badań ?ywych dawców 
Rozporz?dzenie w sprawie prowadzenia CRNPDSiKP (2017) 
Rozp. w sprawie o?rodków dawców szpiku 
Rozp. w sprawie o?rodków kwalifikuj?cych do przeszczepienia 
Rozporz?dzenie w sprawie krajowej listy osób oczekuj?cych 
Rozporz?dzenie w sprawie Krajowego Rejestru Przeszczepień 
Rozporz?dzenie w sprawie odznak  
Rozp. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w bankach tkanek i komórek 
Rozporz?dzenie w sprawie wymagań dla banków tkanek i komórek 
Rozporz?dzenie w sprawie system zapewnienia jako?ci w bankach tkanek 
Rozp. w sprawie warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania (2018) 
Rozp. w sprawie wywozu i przywozu komórek, tkanek i narz?dów 2018 
Rozp. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania (2017) 
Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie Poltransplantu 
Zarz?dzenie Ministra Zdrowia w sprawie KCBTiK 
Rozporz?dzenie w sprawie szkoleń 
Rozp. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 
Rozp. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli podmiotach (2018) 
Rozp. w sprawie szczegó?owego sposobu ustalania kosztów tekst jednolity (2014) 
Konwencja o prawach cz?owieka i biomedycynie 

 

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji "Poltransplant" nie stanowi? ?ród?a prawa.
Zgodnie z Konstytucj? RP oraz Ustaw? z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z pó?n.zm.) Jedyne ?ród?o prawa na terenie RP stanowi? akty normatywne og?aszane w dziennikach urz?dowych.

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

免费人成