Strona g?ówna

O?rodki przeszczepiaj?ce nerki

 

        

          

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

O?rodki przeszczepiaj?ce nerki:

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

BIA?YSTOK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a, 15-276 Bia?ystok
tel. 85 746 82 77,  85 746 86 25
fax 85 74688 96
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy G?owiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 24a
15-276 Bia?ystok

Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66

Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Kochanowicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji
* data wydania pozwolenia:   30.01.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z O?rodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Bia?ymstoku
ul. ?urawia 14, 15-540 Bia?ystok
tel.85 740 94 58

fax 85 743 45 86

Kierownik: prof. dr hab. med. Beata Naumnik

BYDGOSZCZ

Klinika

Szpital

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44

Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew W?odarczyk

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 48 80

fax 52 585 40 02

dyrektor: dr n. o zdr. in?. Jacek Kry?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
* data wydania pozwolenia:   11.12.2017 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Nadci?nienia T?tniczego i Chorób Wewn?trznych
Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 45 40
tel./fax 52 585 40 30

Kierownik: dr hab. med. Pawe? Stró?ecki, prof. UMK

GDA?SK

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
Kierownik: dr hab. med. ?ukasz Kaska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 584 40 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor:
Jakub Kraszewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych 
* data wydania pozwolenia:   20.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 584 47 00 
fax 58 581 47 46
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja D?bska-?lizień

KATOWICE

Klinika

Szpital

Oddzia? Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Miel?ckiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice 

tel. 32 255 50 52 

fax 32 259 15 55 
Kierownik: prof. dr hab. med. Robert Król

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Miel?ckiego,
?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,

fax 32 255 46 33
Dyrektor:
dr med. W?odzimierz Dziubdziela


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i trzustki od zmar?ych dawców
* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki oraz nerki i w?troby od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych,
SPSK im. A. Miel?ckiego, ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95,
fax 32 255 37 26
Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Wi?cek

KIELCE

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 15 71
Kierownik:
prof. dr hab. med. Stanis?aw G?uszek

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41 367 13 01

Fax 41 345 06 23

Dyrektor: Bartosz Stemplewski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*przechowywanie nerek pobranych od zmar?ych dawców,

*przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców,

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej

* data wydania pozwolenia:   17.12.2019
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
tel. 41 367 137; 41 367 1341
Kierownik:
dr hab. med. prof. UJK Andrzej Jaroszyński

KRAKÓW

Klinika

Szpital

Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 24 00

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Richter

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Miko?aja Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 01
Dyrektor:
mgr Marcin J?drychowski


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej (ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków)
* data wydania pozwolenia:   14.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Oddzia? Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii
ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

tel. 12 400 28 50,

fax 12 400 28 67

Kierownik: prof. nzw. dr hab. med. Katarzyna Krzanowska

LUBLIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia ?ywieniowego
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 48 29,

Kierownik: prof. dr hab. med. S?awomir Rudzki

SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 44 00

fax 81 747 57 10
Dyrektor: dr med. Rados?aw Starownik


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alnosci komórek organizacyjnych: Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Leczenia ?ywieniowego oraz Oddzia? Transplantologii Klinicznej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)

Klinika Nefrologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 45 39, 81 724 45 37,

fax 81 724 47 05

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Za?uska

?ÓD?

Szpital

Klinika

Oddzia? Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N.Barlickiego
?odzi
ul.Narutowicza 96, 90-141 ?ód?

tel.42 677 67 55,

fax 42 679 10 91

Kierownik: dr hab. med. Adam Durczyński, prof. UM w ?odzi

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w ?odzi
ul.Kopcińskiego 22, 90-153 ?ód?
tel. 42 677 66 07
fax 42 678 11 76
Dyrektor:
p.o. dr med. Monika Domarecka


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alnosci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   10.01.2018 (ze skutkiem od dnia 12 stycznia 2018 r.)
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Nefrologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1

im. N. Barlickiego UM w ?odzi

90-153 ?ód?, ul. Kopcińskiego 22

tel. 42 291 95 57

Kierownik: dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM w ?odzi 

Oddzia? Urologii i Transplantacji Nerek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531  ?ód?
tel. 42 636 80 81,
fax 42 637 25 77
Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 ?ód?
tel. 42 636 83 20
fax 42 637 25 93

Dyrektor: dr n. med. Roman Bocian


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:

*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia? Urologii i Transplantacji Nerek
* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia)

OLSZTYN

Klinika

Szpital

Oddzia? Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
tel./fax 89 670 91 44, 89 670 91 46

biuro koordynacyjne ds. transplantacji: 895386436 
Ordynator oddzia?u –
dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
Dyrektor: Irena Kierzkowska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
* przechowywanie nerek pobranych od zmar?ych dawców
* przeszczepianie nerek pobranych od zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

* data wydania pozwolenia:   18.01.2021
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewn?trznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. ?o?nierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. 89 538 62 96, 89 538 63 73

fax 89 533 78 82
Ordynator oddzia?u –
prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

POZNA?

Klinika

Szpital

Oddzia? Transplantologii i Chirurgii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

tel./fax 61 821 22 28

Kierownik: dr hab. med. Maciej G?yda prof. UZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel. 61 821 22 00

fax 61 841 14 82
Dyrektor: Piotr Nowicki


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców,
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?ano?ci Oddzia?u Transplantologii, Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Urologii
* data wydania pozwolenia:   18.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,

fax 61 869 16 88

Kierownik: prof.dr hab. med.  Andrzej Oko

Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 12 03
fax 61 867 12 32
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
*przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alnosci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

* data wydania pozwolenia:   31.01.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny im. Heliodora ?wi?cickiego UM w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 11 74,
fax. 61 869 11 75

Kierownik:
prof. dr hab. med. Marek Karczewski

SZCZECIN

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 29,

fax 91 466 11 30

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12

Dyrektor: dr n. zdr. Marcin Sygut


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców

* przechowywanie I jednoczasowe przeszczepianie nerki I trzustki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Ogólnej I Transplantacyjnej 

* data wydania pozwolenia:   19.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od dnia 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych PUM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 97

fax 91 91 466 11 96
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Oddzia? Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddzia? Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
Kierownik: dr med. Samir Zeair

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10,

fax 91 813 90 09
Dyrektor: Ma?gorzata Usielska


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
* pobieranie przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

* przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i w?troby od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej
* data wydania pozwolenia:   17.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
SP Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Arkońska 4, 71-450 Szczecin

tel. 91 813 96 11

tel./fax 91 813 96 19

Kierownik: prof. dr hab. med. Marek My?lak

WARSZAWA

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Centralny Szpital Kliniczny, UCK WUM

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,

fax 22 59914 68

Kierownik: prof. dr hab. med. S?awomir Nazarewski

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00 fax 22 599 15 02


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerek i trzustek oraz trzustek od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   02.02.2018
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,

fax 22 502 21 55

Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. ?wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 33
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor UCK WUM: Anna ?ukasik

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00, Fax 22 502-21-39


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, w?troby i  trzustki od zmar?ych dawców

* przechowywanie i jednoczasowe przeszczepianie nerki i trzustki od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewn?trznych 
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus,UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 12 32,

fax 22 502 21 26

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewn?trznych
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, UCK WUM
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa

tel. 22 502 16 41,

fax 22 502 21 27

Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek P?czek

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa 

tel. 22 508 12 17

fax 22 508 12 66 

Kierownik:prof. dr hab. med. Marek Durlik

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa

tel. 22 5081020,

fax 22 845 14 68


Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
* przechowywanie i przeszczepianie nerek, nerki i trzustki oraz trzustki od zmar?ych dawców
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii - Oddzia? Transplantologii
* data wydania pozwolenia:   20.12.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat (ze skutkiem od 22 grudnia 2017 r.)

Klinika Chorób Wewn?trznych, Nefrologii I Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa

tel. 22 508 12 00

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

Klinika Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
Dyrektor: dr Marek Migda?


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych i ?ywych dawców
 *przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych i  ?ywych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Dzieci?cej i Transplantacji Narz?dów
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadci?nienia T?tniczego
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22815 74 91

fax 22 81515 41

Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

WROC?AW

Klinika

Szpital

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

tel. 71 733 2003

fax 71 733 2009

Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
Dyrektor: Piotr Pobrotyn


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 *przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
*pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

*przechowywanie i przeszczepianie w?troby od zmar?ych dawców

w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   23.10.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wroc?aw

tel. 71 733 25 00, 71 733 25 04 

fax 71 733 25 09,

Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Krajewska

Zintegrowany Obszar Chirurgiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wroc?aw

tel. 71 327 03 33,

fax 71 325 41 01

Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu O?rodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wroc?aw
tel. 71 32 70 101,

fax 71 32 54 101
Dyrektor:
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz


Pozwolenie Ministra Zdrowia na
 pobieranie nerek od ?ywych dawców oraz przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych i zmar?ych dawców
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Ogólnej z Pododdzia?em Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododzia?em Chirurgii Metabolicznej i Pododdzia?em Chirurgii Endokrynologicznej

* data wydania pozwolenia:   18.09.2015
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

Oddzia? Nefrologiczny z Pododdzia?em Diabetologicznym  i Transplantacyjnym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wroc?aw

tel. 71 327 04 19,

fax 71 327 05 83

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Hruby

Klinika Chirurgiczna,
Kliniczny Oddzia? Chirurgii Transplantacyjnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroc?aw
tel. 261 660 154  oraz  261 660 155
fax. 261 660 156
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Chabowski
Ordynator chirurgii transplantacyjnej:  
dr n. med. Pawe? Chudoba

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wroc?aw
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
Komendant: p?k dr n. med. Wojciech Tański


Pozwolenie Ministra Zdrowia na:
 * pobieranie i przeszczepianie nerek od zmar?ych dawców
* pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie nerek od ?ywych dawców

w ramach dzia?alno?ci Klinicznego Oddzia?u Chirurgii Transplantacyjnej
* data wydania pozwolenia:   13.11.2017
* okres obowi?zywania pozwolenia:
 5 lat

 

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

  免费人成