Strona g?ówna

 

 

Koordynatorzy Transplantacyjni

Koordynator ?ywego dawcy 
Szkolenia Koordynatorów 
Koordynator Transplantacyjny - Archiwum 

 

        

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

 

 

Konkurs og?oszono 07.05.2021 r.
link do og?oszeń

Planowane og?oszenie
Konkursu na pe?nienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym
do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbli?szym terminie og?osi na bip.poltransplant.org.pl oferty na pe?nienie funkcji wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu (Region I – XIII - wykaz szpitali stanowi za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzib? w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu obejmowa? b?d?:

Warunki konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu

Kandydat przyst?puj?cy do konkursu na wojewódzkiego koordynatora Poltransplantu powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania formalne:

1.  posiada? wy?sze wykszta?cenie medyczne;
2.  ukończy? w ci?gu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wst?pne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozosta?ych koordynatorów);
3.  posiada? obywatelstwo polskie;
4.  korzysta? z pe?ni praw publicznych;
5.  nie by? prawomocnie skazanym za przest?pstwo umy?lne;
6.  nie by? karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi;
7.  wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych)”;
8.  zapewni?, ?e Poltransplant b?dzie jedynym p?atnikiem za czynno?ci wykonywane w ramach pe?nionej funkcji;
9.  nie jest pracownikiem etatowym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant

Udokumentowanie spe?nienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na z?o?eniu kopii dyplomu ?wiadcz?cego o posiadanym wy?szym wykszta?ceniu medycznym,
- w punkcie 2 – z?o?eniu kopii za?wiadczenia o odbytym szkoleniu,
- w punkcie 3 – z?o?eniu kopii dowodu osobistego,
- w punktach 4-9 - z?o?eniu oddzielnych pisemnych o?wiadczeń. 

Kandydaci przyst?puj?cy do konkursu powinni spe?nia? nast?puj?ce wymagania niezb?dne:
1. wykaza? znajomo?? obowi?zuj?cych w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
2. posiada? plan dzia?ań zmierzaj?cych do zwi?kszenia wykorzystania potencja?u dawstwa narz?dów i tkanek w regionie z uwzgl?dnieniem wspó?pracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rz?dowymi, samorz?dowymi i pozarz?dowymi oraz bankami tkanek;
3. posiada? plan wspó?pracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narz?dów i tkanek od osób zmar?ych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narz?dów afiliowanymi w o?rodkach transplantacyjnych.
4. posiada? plan organizacji dzia?alno?ci edukacyjnej i promuj?cej medycyn? transplantacyjn? w regionie.
5. posiada? plan organizacji w?asnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spe?nienia wymagań niezb?dnych podanych
- w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-5 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach

Dodatkowo b?d? brane pod uwag? nast?puj?ce wymagania po??dane:
1. znajomo?? procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
2. do?wiadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
3. do?wiadczenie we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, samorz?dowymi i rz?dowymi;
4. dotychczasowe do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny

Udokumentowanie spe?nienia wymagań po??danych podanych
- w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
- w punktach 2-3 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach
- w punktach 4 - z?o?enie o?wiadczenia
- w punkcie 5 – do??czenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia

Sposób rozstrzygni?cia konkursu
1.  Z?o?enie w terminie wymaganych dokumentów.
2.  Rozmowa kwalifikacyjna przed komisj? konkursow? w trybie zdalnym
3.  Ocena tre?ci dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezb?dnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań po??danych.
4.  Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i m??czyzn je?li kandydaci spe?niaj? wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorz?dny.

Oferty kandydatów, które nie b?d? zawiera? wymaganych dokumentów nie b?d? brane pod uwag? w dalszej cz??ci post?powania konkursowego i nie podlegaj? uzupe?nieniu.
Dopuszczamy, aby kandydat z?o?y? wi?cej ni? jedn? ofert? na ró?ne regiony, ale wygra? konkurs mo?e tylko w jednym wybranym regionie.
Dopuszczamy form? zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak równie? na podstawie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.

 Za??czniki do og?oszenia:

Wykaz szpitali – region I do XIII
Zadania koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Warunki wynagrodzenia koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Sprawozdanie z dzia?alno?ci koordynatora wojewódzkiego Poltransplantu
Szczegó?y oceny kandydatów do pe?nienia funkcji koordynatorów wojewódzkich Poltransplantu

Referencje:
1.  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.
2.  Rozporz?dzenie MZ z dnia 26 pa?dziernika 2018 r. w sprawie szczegó?owych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów
3.  Zarz?dzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z pó?n. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”
4.  Rozporz?dzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców
5.  Pisarek A. Zasada parytetu p?ci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i m??czyzn w Unii Europejskiej.

 

Konkurs og?oszono 09.04.2021 r.; post?powanie zakończono 30.04.2021 r. z uwagi na brak zg?oszeń

Planowane og?oszenie
Konkursu na pe?nienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Organizator: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT w najbli?szym terminie og?osi na bip.poltransplant.org.pl ofert na pe?nienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu (Region I – XII - wykaz szpitali stanowi za??cznik nr 1 do niniejszego og?oszenia) w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzib? w Warszawie (adres siedziby: 02-001 Warszawa, AL. Jerozolimskie 87).

Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT)

Warunki konkursu na Regionalnego Koordynatora Poltransplantu obejmowa? b?d?:

Kandydat przyst?puj?cy do konkursu na regionalnego koordynatora Poltransplantu powinien spe?nia? nast?puj?ce wymagania formalne:

 1. posiada? wy?sze wykszta?cenie medyczne;
 2. ukończy? w ci?gu ostatnich 2 lat szkolenie dla koordynatorów (wst?pne – dla osób nowo zatrudnionych lub szkolenie ustawiczne – dla pozosta?ych koordynatorów);
 3. posiada? obywatelstwo polskie;
 4. korzysta? z pe?ni praw publicznych;
 5. nie by? prawomocnie skazanym za przest?pstwo umy?lne;
 6. nie by? karanym zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi;
 7. wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych)”;
 8. zapewni?, ?e Poltransplant b?dzie jedynym p?atnikiem za czynno?ci wykonywane w ramach pe?nionej funkcji.

Udokumentowanie spe?nienia wymagań formalnych podanych

 • w punkcie 1 polega na z?o?eniu kopii dyplomu ?wiadcz?cego o posiadanym wy?szym wykszta?ceniu medycznym,
 • w punkcie 2 – z?o?eniu kopii za?wiadczenia o odbytym szkoleniu,
 • w punkcie 3 – z?o?eniu kopii dowodu osobistego,
 • w punktach 4-8 - z?o?eniu oddzielnych pisemnych o?wiadczeń.

Kandydaci przyst?puj?cy do konkursu powinni spe?nia? nast?puj?ce wymagania niezb?dne:

 1. wykaza? znajomo?? obowi?zuj?cych w Polsce oraz w Unii Europejskiej zasad prawnych oraz organizacyjnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
 2. posiada? plan dzia?ań zmierzaj?cych do zwi?kszenia wykorzystania potencja?u dawstwa narz?dów i tkanek w regionie z uwzgl?dnieniem wspó?pracy z podmiotami leczniczymi, organizacjami rz?dowymi, samorz?dowymi i pozarz?dowymi oraz bankami tkanek;
 3. posiada? plan wspó?pracy z koordynatorami lokalnymi pobierania narz?dów i tkanek od osób zmar?ych oraz koordynatorami pobierania i przeszczepiania narz?dów afiliowanymi w o?rodkach transplantacyjnych.
 4. posiada? plan organizacji dzia?alno?ci edukacyjnej i promuj?cej medycyn? transplantacyjn? w regionie.
 5. posiada? plan organizacji w?asnego stanowiska pracy.

Udokumentowanie spe?nienia wymagań niezb?dnych podanych

 • w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • w punktach 2-5 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach 

Dodatkowo b?d? brane pod uwag? nast?puj?ce wymagania po??dane:

 1. znajomo?? procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów;
 2. do?wiadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
 3. do?wiadczenie we wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi, samorz?dowymi i rz?dowymi;
 4. dotychczasowe do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji koordynatora pobierania i przeszczepiania narz?dów i tkanek /wszyscy koordynatorzy transplantacyjni/
 5. ukończone z wynikiem pozytywnym szkolenie dla nowych koordynatorów organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Gdański Uniwersytet Medyczny  

Udokumentowanie spe?nienia wymagań po??danych podanych

 • w punkcie 1 odb?dzie si? podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • w punktach 2-3 - w postaci opisowej z?o?onej w oddzielnych dokumentach
 • w punktach 4 - z?o?enie o?wiadczenia
 • w punkcie 5 – do??czenie kserokopii dyplomu ukończenia odpowiedniego szkolenia 

Sposób rozstrzygni?cia konkursu

 1. Z?o?enie w terminie wymaganych dokumentów.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna przed komisj? konkursow? w trybie zdalnym
 3. Ocena tre?ci dokumentów, o których mowa w punktach 2 – 5 wymagań niezb?dnych oraz w punktach 2 – 3 wymagań po??danych.
 4. Zatrudnienie z zastosowaniem parytetu 50:50 kobiet i m??czyzn je?li kandydaci spe?niaj? wymagania w sposób, który jest obiektywnie równorz?dny.

Oferty kandydatów, które nie b?d? zawiera? wymaganych dokumentów nie b?d? brane pod uwag? w dalszej cz??ci post?powania konkursowego i nie podlegaj? uzupe?nieniu.

Dopuszczamy, aby kandydat z?o?y? wi?cej ni? jedn? ofert? na ró?ne regiony, ale wygra? konkurs mo?e tylko w jednym wybranym regionie.

Dopuszczamy form? zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej /umowa zlecenie/, jak równie? na podstawie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej.


Za??czniki:

 1. Wykaz szpitali – region I do XII
 2. Zadania koordynatora regionalnego Poltransplantu
 3. Warunki wynagrodzenia koordynatora regionalnego Poltransplantu
 4. Sprawozdanie z dzia?alno?ci koordynatora regionalnego Poltransplantu
 5. Szczegó?y oceny kandydatów do pe?nienia funkcji koordynatorów regionalnych Poltransplantu

Referencje:

 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów.
 2. Rozporz?dzenie MZ z dnia 26 pa?dziernika 2018 r. w sprawie szczegó?owych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz?dów
 3. Zarz?dzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 r., z pó?n. zm. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji ?Poltransplant”
 4. Rozporz?dzenie MZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkoleń osób, których czynno?ci bezpo?rednio wp?ywaj? na jako?? komórek, tkanek lub narz?dów, a tak?e bezpieczeństwo dawców i biorców
 5. Pisarek A. Zasada parytetu p?ci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i m??czyzn w Unii Europejskiej.

© 2022 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

免费人成