Strona g?ówna

 

Krajowa lista oczekuj?cych na przeszczepienie

 

Zasady zg?aszania do przeszczepienia nerki 
Algorytm badań immunologicznych 

Przeszczepienia Krzy?owe
Procedury DaVita Sp. z o.o. dotycz?ce procesu zg?aszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita.


Transplantacja nerki Kompendiumn dla chorych i ich rodzin oraz personelu medycznego

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

 

 

 

Krajowa Lista Oczekuj?cych na Przeszczepienie

02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, VIp.
tel.: 022 626 80 27, 022 626 80 28
fax: 022 626 80 29
e-mail: klo@poltransplant.pl


Zasady wspó?pracy pomi?dzy Krajow? List? Oczekuj?cych na przeszczepienie nerki lub nerki i trzustki (KLO Poltransplant), stacjami dializ zg?aszaj?cymi potencjalnych biorców i  regionalnymi o?rodkami kwalifikuj?cymi do przeszczepienia (ROK)

Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia dotycz?cym KLO z 4.12.2009 r., chorego do przeszczepienia narz?du, po zakwalifikowaniu w O?rodku Kwalifikacyjnym,  zg?asza do KLO kierownik zespo?u kwalifikuj?cego do przeszczepienia i data takiego zg?oszenia jest dat? przyj?cia chorego na list? krajow? osób oczekuj?cych.

Ka?dy chory zg?oszony do KLO otrzymuje niezw?ocznie po zakwalifikowaniu, listem poleconym, potwierdzenie umieszczenia na li?cie osób oczekuj?cych z podaniem daty zarejestrowania w KLO, która jest jednoznaczna z dat? zakwalifikowania przez o?rodek kwalifikacyjny. Do ka?dego listu dla chorego oczekuj?cego na przeszczepienie nerki lub w?troby KLO do??cza ??Broszur? informacyjn? o przeszczepianiu narz?dów od dawcy ?ywego”, której Poltransplant jest jednym ze wspó?autorów w ramach programu Unii Europejskiej EULID.

Chorzy zg?oszeni do przeszczepienia nerki poza potwierdzeniem medycznym o zakwalifikowaniu do przeszczepienia musz? mie? oznaczone HLA oraz PRA i zdeponowan? w ka?dej Pracowni Zgodno?ci Tkankowej surowic? do typowania. KLO niezw?ocznie po zg?oszeniu chorego do listy, w przypadku braku ww badań immunologicznych, przypomina lekarzom prowadz?cym chorych o konieczno?ci wykonania tych badań.

KLO przesy?a tak?e kierownikom zespo?ów kwalifikuj?cych informacje o osobach zg?oszonych do listy przez dany o?rodek.

Na pocz?tku listopada 2011 r. Krajowa Lista Osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki zosta?a przeniesiona do Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych (URT) i tylko w tym rejestrze jest baz? czynn?. Wszystkie dane zapisane przed 4.11.2011 r. w tzw. ?starej bazie” s? w niej dost?pne w postaci archiwum dotychczasowym uczestnikom lub w zak?adce ?informacje z KLB” w URT w ka?dej karcie zg?oszenia chorego, którego dane zosta?y przeniesione do URT. Dost?p do URT mo?na uzyska? wy??cznie po za?o?enia konta na stronie https://rejestrytx.gov.pl/tx/ i wys?aniu poczt? lub faksem do KLO formularza podpisanego przez kierownika danej jednostki wspó?pracuj?cej z KLO. Po weryfikacji w Poltransplancie za?o?one konto zostanie aktywowane.

 

O?rodki kwalifikacyjne: http://www.cnqtdn.com/rok.html

 

 • Stacje dializ wprowadzaj? informacje dotycz?ce potencjalnych biorców nerki lub nerki i trzustki do nowego programu KLO i wysy?aj? drog? elektroniczn? do ROK w celu weryfikacji i zakwalifikowania do przeszczepienia
 • Wraz z wys?aniem do ROK drog? elektroniczn? karty zg?oszenia nale?y przes?a? do ROK (poczt?, faksem) ?Formularz zgody pacjenta na przeszczepienie z podpisem i piecz?tk? lekarza dokonuj?cego zg?oszenia oraz podpisem chorego (rodziców w przypadku ma?oletniego), który wyra?a zgod? na przeszczepienie oraz grup? krwi potencjalnego biorcy.
 • Konieczne jest jak najszybsze oznaczenie w regionalnej pracowni zgodno?ci tkankowej antygenów HLA potencjalnego biorcy oraz  wys?anie  surowicy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (adres i tel. jw.) celem redystrybucji do poszczególnych pracowni zgodno?ci tkankowej w kraju.
 • Po zakwalifikowaniu potencjalnego biorcy w ROK nale?y przys?a? (poczt? lub faksem)  do  KLO ?Zg?oszenie do KLO” z podpisem i piecz?tk? kierownika ROK.
 • Dla zapewnienia aktualizacji stanu medycznego biorcy nerki lub nerki i trzustki, kierownik stacji dializ lub upowa?niony przez niego lekarz powinien w trybie pilnym (24 h) zmieni? status chorego w przypadku:

1. Zmiana pilno?ci zabiegu przeszczepienia (umieszczenie na li?cie urgens)

2. Dyskwalifikacja okresowa  (przyczyna)

3. Dyskwalifikacja sta?a (przyczyna)

4. Przeniesienia chorego do innego o?rodka dializacyjnego lub ROK

5. Wycofania zgody chorego na przeszczepienie

6. ?mierci chorego (data, przyczyna zgonu)

Zadania regionalnej pracowni zgodno?ci tkankowej

Wprowadzanie w karcie zg?oszenia biorcy badań wykonanych w danej pracowni HLA

Antygenów zgodno?ci tkankowej (HLA)

Warto?ci oznaczonych przeciwcia? przeciwko antygenom HLA  (PRA)

Antygenów HLA dawcy (dawców) nerki lub innych przeszczepionych narz?dów

Niezgodno?ci HLA biorcy z poprzednim dawc? (dawcami) narz?dów

Udzia? w  programie alokacji:

Oznaczenie i wprowadzenie HLA dawcy

Wybór biorców do próby krzy?owej, wykonanie próby krzy?owej

Wydrukowanie listy chorych wytypowanych do przeszczepienia (ujemna próba krzy?owa)

Przypominamy, ?e surowica potencjalnego biorcy  powinna by? przysy?ana co 6 tygodni do RCKiK w Poznaniu, sk?d jest redystrybuowana do wszystkich pracowni typowania tkankowego w kraju gdzie jest bankowana do typowania (próba krzy?owa) z potencjalnymi dawcami nerki oraz oznaczenia PRA.

W przypadku pojawienia si? problemów zwi?zanych z prac? w nowym programie KLO, prosz? skontaktowa? si? z pracownikami Krajowej Listy Osób oczekuj?cych na przeszczepienie
 - mgr Ma?gorzata Hermanowicz (22 626 80 27)
- Jolanta Przygoda (22 626 80 28)
email:
klo@poltransplant.pl

Dr n. med. Dorota Lewandowska

O?rodki kwalifikacyjne - kwalifikuj?ce chorych zg?aszanych przez stacje dializ do przeszczepienia nerki:

 

O?rodki kwalifikacyjne: http://www.cnqtdn.com/rok.html


Przeszczepienia krzy?owe

Szanowni Państwo,  

W zwi?zku z mo?liwo?ci? prawn? przeszczepienia nerki od niespokrewnionego dawcy ?ywego (Art. 13 Ustawy Transplantacyjnej), która jest uzasadniona ?szczególnymi wzgl?dami osobistymi”, dopuszcza si? krzy?owe przeszczepianie nerek. Oznacza to ?e potencjalni biorcy, którzy maj? w?ród swoich bliskich osoby, które chc? i mog? by? dawc? nerki, ale z przyczyn immunologicznych (niezgodno?? grup krwi, przeciwcia?a anty HLA u biorcy) nie mog? by? dawc? dla swojego bliskiego, mog? uczestniczy? w programie przeszczepień krzy?owych. Wówczas dawca taki mo?e odda? nerk? biorcy z innej pary, w zamian za przeszczepienie nerki od dawcy ?ywego z tej pary, która jest w podobnej sytuacji.  Dobry dobór porównywalnych par, ró?ni?cych si? wy??cznie immunologicznie, wymaga jak najwi?kszej liczby kandydatów do takiej procedury czyli koordynacji centralnej. POLTRANSPLANT jest przygotowany do koordynowania przeszczepów krzy?owych dysponuj?c baz? osób oczekuj?cych na przeszczepienie nerki oraz rejestrem ?ywych dawców.

Warunki zg?oszenia par do przeszczepów krzy?owych:

1.  Dokonane zg?oszenie potencjalnego biorcy do KLO.

2.  Niezgodno?? grup krwi mi?dzy dawc? i biorc? wg poni?szego opisu:

  a.  dawca A, biorca B lub 0

  b.  dawca B, biorca A lub 0

  c.  dawca AB, biorca A, B, 0

3.  Dodatnia próba krzy?owa mi?dzy dawc? i biorc? spokrewnionym pomimo zgodno?ci grup krwi.

Zg?oszenia prosz? kierowa? do krajowej listy oczekuj?cych na przeszczepienie (KLO):

 • Drog? mailow?: klo@poltransplant.pl
 • Faksem 22 626 80 29, Tel 22 626 80 27, -8
 • Poczt?: KLO, Poltransplant, 02-001 Warszawa Al. Jerozolimskie 87

Oczekujemy zg?oszeń par od:

 • o?rodków transplantacyjnych, które zajmuj? si? kwalifikacj? i przeszczepianiem nerek od dawców ?ywych
 • lekarzy nefrologów, którzy opiekuj? si? chorymi z niewydolno?ci? nerek i dializowanymi oraz kwalifikuj? chorych do przeszczepienia nerek
 • bezpo?rednio od chorych oraz ich bliskich, którzy chc? podda? si? takiej kwalifikacji.

Prosz? w zg?oszeniu umie?ci? dane  potencjalnego dawcy i biorcy: nazwisko, imi?, PESEL, grupa krwi, wzrost, waga, telefon i adres, stopień pokrewieństwa, podstawowe informacje medyczne je?li s? dost?pne (formularz w za??czeniu).

Oczekujemy, ?e wst?pna kwalifikacja potencjalnego dawcy b?dzie odbywa?a si? w o?rodku transplantacyjnym, do którego dana para zg?osi?a si? wcze?niej lub skierujemy par? do najbli?szego o?rodka transplantacyjnego, który zajmuje si? przeszczepianiem nerek od ?ywych dawców. Po wst?pnej akceptacji dawcy odb?dzie si? w POLTRANSPLANCIE weryfikacja mo?liwo?ci krzy?owego przeszczepienia z inn? par?. O wyniku weryfikacji zostanie powiadomiony o?rodek, który zg?osi? par?. W sytuacji gdy przeszczepienie krzy?owe b?dzie wymaga?o zaanga?owania dwóch ró?nych o?rodków transplantacyjnych (dwie pary s? kwalifikowane w dwóch o?rodkach), ostateczna akceptacja dawców b?dzie si? odbywa?a si? w tych o?rodkach, w których odb?dzie si? pobranie i przeszczepienie nerek. Warunkiem kwalifikacji obu par jest jednoczasowe pobranie i przeszczepienie nerek w tych parach.

dr n. med. Dorota Lewandowska
Kierownik Krajowej Listy Oczekuj?cych na Przeszczepienie

 


Protokó? zg?oszenia potencjalnego dawcy ?ywego do programu wymiany par:

Protokó? do pobrania

Procedury DaVita Sp. z o.o. dotycz?ce procesu zg?aszania chorych do przeszczepienia oraz kontaktu z chorym poza godzinami pracy stacji dializ DaVita:

DaVita w Polsce wprowadzi?a dwie procedury zwi?zane z przeszczepianiem nerki (nerki i trzustki). Celem jest usystematyzowanie procesu zg?aszania do transplantacji, zgodnie obowi?zuj?cymi ?zasadami kwalifikacji chorych do przeszczepienia nerki i zg?aszania do Krajowej Listy Osób  Oczekuj?cych (KLO)”, oraz usprawnienie kontaktu z chorym w godzinach poza harmonogramem pracy stacji dializ.

Pierwsza procedura opisuje proces zg?oszenia pacjenta rozpoczynaj?cego dializoterapi? od chwili zapoznania si? z pisemn? informacj? na temat transplantacji nerki (opracowanej zgodnie z tre?ci? ?wiadomej zgody na przeszczepienie nerki opublikowanej przez Poltransplant), poprzez kwalifikacj? wst?pn? (stratyfikuj?c? pacjentów na 3 grupy: z trwa?ymi przeciwwskazaniami, z czasowymi przeciwwskazaniami i grup? gotow? do badań niezb?dnych do zg?oszenia do systemu rejestrów), a? po etap końcowy, którym jest uzyskanie statusu ?aktywny“ w KLO lub ?trwale zdyskwalifikowany“ w dokumentacji medycznej pacjenta w stacji dializ.

Druga procedura dotyczy post?powania z pacjentem ju? zg?oszonym do przeszczepienia nerki i zawiera zbiór czynno?ci s?u??cych utrzymaniu statusu pacjenta ?aktywny“ na KLO oraz zalecan? propozycj? samodzielnej komunikacji pacjenta z koordynatorem transplantacyjnym poza godzinami pracy stacji dializ. W zak?adce ?uwagi”, w zg?oszeniu elektronicznym pacjenta, lekarze, pracuj?cy w stacji dializ ca?odobowej (24/7), zamieszcza nast?puj?c? informacj?: ?W godzinach pracy Stacji Dializ (…) prosz? kontaktowa? si? z lekarzem dy?urnym, numer telefonu: (…). Poza godzinami pracy Stacji Dializ prosz? kontaktowa? si? z pacjentem, numer telefonu pacjenta: (…). Pacjent posiada przy sobie aktualne wyniki badań i informacje medyczne na temat swojego stanu zdrowia, niezb?dne dla Koordynatora Transplantacyjnego i O?rodka Transplantacyjnego. Po otrzymaniu wezwania na przeszczepienia nerki pacjent skontaktuje si? z koordynatorem transportu, zgodnie z lokaln? procedur?”. Pacjent podpisuje zgod? na umieszczenie jego numeru telefonu w systemie rejestrów w celu mo?liwo?ci kontaktu telefonicznego z koordynatorem transplantacyjnym.

      W czasie pracy Stacji Dializ informacj? o typowaniu otrzymuje lekarz dy?urny, który wzywa pacjenta do o?rodka, przeprowadza ocen? podmiotow?, przedmiotow?, zleca badania laboratoryjne, obrazowe i ewentualnie zabieg hemodializy przed wyjazdem do o?rodka transplantacyjnego. Poza godzinami pracy zg?oszenie otrzymuje pacjent. Pacjent prowadzi rozmow? telefoniczn? z koordynatorem transplantacyjnym na temat swojego stanu zdrowia – na podstawie posiadanej tzw. Teczki Transplantacyjnej.

            Teczka Transplantacyjna to ujednolicony wewn?trzny dokument, który wprowadzono celu usprawnienia komunikacji mi?dzy o?rodkiem transplantacyjnym a pacjentem wytypowanym do przeszczepienia nerki poza harmonogramem pracy stacji dializ. Zak?ada j? pacjent, nadzór nad jej aktualizacj? i elementami sk?adowymi pe?ni lekarz prowadz?cy. Jej zawarto?? jest nast?puj?ca:

1.    Instrukcja dla pacjenta na temat rozmowy z koordynatorem transplantacyjnym i post?powania w chwili wezwania na zabieg przeszczepienia;

2.    Karta Transplantacyjna, któr? pacjent ma zawsze przy sobie i przynosi na ka?dy zabieg hemodializy; po ka?dym zabiegu hemodializy lekarz ocenia obecno?? lub brak aktualnych przeciwwskazań do przeszczepienia nerki i uzupe?nia stosowny wpis w Karcie pacjenta, autoryzuj?c podpisem, piecz?tk? i dat?;

3.    Skierowanie na transport do o?rodka transplantacyjnego i numer telefonu do kierowcy/ koordynatora transportu; po otrzymaniu wezwania i pozytywnej decyzji pacjent zorganizuje transport do o?rodka transplantacyjnego, zgodnie z lokaln? procedur?;

4.    Orygina? grupy krwi;

5.    Skierowanie do o?rodka transplantacyjnego na przeszczepienie nerki;

6.    Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych (i aktualny status wirusologiczny)

7.    Aktualna Karta Informacyjna DaVita

8.    Potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia do KLO,

9.    Kopie wa?niejszych badań laboratoryjnych, obrazowych (itd. badania genetycznego w kierunku hemofilii, koronarografii, rtg itd.).

            Mamy nadziej?, ?e wprowadzenie obu procedur zoptymalizuje i u?atwi wspó?prac? stacji dializ DaVita z KLO, w szczególno?ci poprzez zapewnienie ca?odobowego kontaktu o?rodków transplantacyjnych z przygotowanymi do wezwania pacjentami.

Zespó? Medyczny DaVita

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

免费人成