Strona g?ówna

 

O?rodki maj?ce pozwolenie Ministra Zdrowia
na tkankowe i komórkowe przeszczepy biowitalne

 

        

          

Je?eli maj? Państwo uwagi lub chc? Państwo zg?osi? zmiany w podanych adresach prosimy o email na adres: adresy@poltransplant.pl

Zebrania kierowników jednostek 
O?rodki przeszczepiaj?ce nerki 
O?rodki przeszczepiajace trzustk?, wyspy trzustkowe 
O?rodki przeszczepiaj?ce serce 
O?rodki przeszczepiaj?ce p?uca 
O?rodki przeszczepiaj?ce watrob? 
O?rodki przeszczepiaj?ce jelito 
O?rodki wykonuj?ce z?o?one przeszczepy wielotkankowe 
O?rodki pobieraj?ce i przeszczepiaj?ce i o?rodki pobieraj?ce komórki krwiotwórcze 
O?rodki przeszczepiaj?ce tkanki oka 
O?rodki pobieraj?ce i/lub przeszczepiaj?ce, stosuj?ce tkanki biowitalne 
Lista banków tkanek i pracowni typowania tkankowego 
O?rodki dawców szpiku 
O?rodki kwalifikuj?ce 

 

Poltransplant 
Aktualno?ci 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekuj?cych 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
O?rodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
O?wiadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

   

Miasto Jednostka pozwolenie Ministra Zdrowia na:

data wydania pozwolenia

okres

Bielsko-Bia?a

Szpital Chirurgii Ma?oinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej,
ul. Armii Krajowej 180,
43-300 Bielsko Bia?a
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Plastycznej

Pobieranie od ?ywego dawcy skóry (fibroblastów)

30.12.2016

5 lat

Szpital ?wi?tego ?ukasza S.A.,
ul. Bystrzańska 94B,
43-309 Bielsko-Bia?a,
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Ortopedii i Traumatologii Narz?du ruchu

pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

18.09.2019

5 lat

Bieruń

Galen – Ortopedia Sp. z o.o.
(ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń)

pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej
- w celu izolacji pochodz?cych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych w celu autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyj?tku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z pó?n. zm.) oraz
- w celu izolacji oraz namno?enia in vitro pochodz?cych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych/zr?bowych, w celu wytworzenia i autologicznego zastosowania badanego produktu leczniczego terapii zaawansowanej - badanego produktu in?ynierii tkankowej (ATIMPITEP) w badaniu klinicznym, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2020 poz. 944,z pó?n. zm.),
tj. dzia?alno?? okre?lon? w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz?dów

16.11.2020

5 lat
(okres liczony od 5.08.2020r.)

Cz?stochowa

ALFAMEDICA Sp z o.o. w Cz?stochowie
ul. Kilińskiego 166,
42-218 Cz?stochowa,
w ramach dzia?alno?ci komórki Organizacyjnej: Oddzia? Chirurgii Jednego Dnia

pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej

18.12.2017

5 lat

Miejski Szpital Zespolony,
ul. Mirowska 15,
42-200 Cz?stochowa,
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:
Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

18.09.2019

5 lat

Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. D?binki 7, 80-952 Gdańsk

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów), a nast?pnie po ich namno?eniu, w banku tkanek posiadaj?cym pozwolenie Ministra Zdrowia - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, autologiczne, dostawowe przeszczepianie

11.06.2014

5 lat

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Oddzia?u Neurochirurgii, ul. Smoluchowskiego 17, 80-001 Gdańsk

26.02.2018

5 lat

pobieranie od ?ywych dawców krwi obwodowej pe?nej - celem izolacji limfocytów i nast?pczego wytworzenia produktu leczniczego terapii zaawansowanej (ATMP) namno?onych in vitro limfocytów T-regulatorowych do zastosowania w uk?adzie autologicznym
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

14.05.2019

5 lat

J?drzejów   Artmedik sp. z o.o. ul. Ma?ogoska 25, 28-300 J?drzejów w ramach dzia?alno?ci podmiotu leczniczego NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. W?adys?awa Biegańskiego w J?drzejowie ul. Ma?ogoska 25, 28-300 J?dzrzejów Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki)

18.01.2016

5 lat

Katowice

Provita Sp. z o.o. z siedzib? w Katowicach
ul. Fabryczna 13d,
40-611 Katowice
w ramach dzia?ano?ci Angelius Szpital - Oddzia?u Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

05.07.2016

5 lat

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

16.10.2017

5 lat

Katowice

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Markiefki 87,
40-211 Katowice

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

20.06.2017

5 lat

Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im.Gabriela Narutowicza w Krakowie,
ul. Pr?dnicka 35-37,
31-202 Kraków

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej i  pochodz?cych z niej komórek macierzystych

29.07.2016

5 lat

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
ul. Os. Z?otej Jesieni 1,
31-826 Kraków
w ramach dzia?alno?ci Maopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z O?rodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń i Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Pobieranie od ?ywych dawców skóry (keratynocytów)

10.10.2016

5 lat

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o.
ul. Os. Z?otej Jesieni 1,
31-826 Kraków
w ramach dzia?alno?ci Ma?opolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z O?rodkiem Terapii Hiperbarycznej na Oddziale Oparzeń, Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Oddziale Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej

pobieranie od ?ywych dawców mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki t?uszczowej

30.08.2017

5 lat

Scanmed S.A.,
ul Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków,
w ramach dzia?alno?ci
Scanmed Szpital ?w. Rafa?a w Krakowie - Oddzia? Neurochirurgii,
ul. Adama Bochenka 12,
30-693 Kraków

pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

30.10.2017

5 lat

Lublin

CRH ?agiel Med Sp. z o.o. Spó?ka jawna,
ul. K. Przerwy-Tetmajera 21,
20-362 Lublin
w ramach dzia?alnosci ?agiel Med Szpital - Wieloprofilowy Oddzia? Zabiegowy

pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

19.12.2017

5 lat

?ód?

Pulsmed Sp. z o.o. w ?odzi,
ul. P.O.W. 26,
90-248 ?ód?,
w ramach dzia?alno?ci:
Szpital Pulsmed Sp. z o.o.,
ul. P.O.W. 26,
90-248 ?ód?

- pobieranie i autologiczne przeszczepianie oraz zastosowanie tkanki t?uszczowej
- autologiczne zastosowanie pochodz?cych z tkanki t?uszczowej komórek macierzystych i regeneracyjnych

16.08.2018

5 lat

Olsztyn

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
ul. Warszawska 30,
10-082 Olsztyn,
w ramach dzia?alno?ci Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Otolaryngologii, Chorób G?owy i Szyi z Oddzia?em Klinicznym Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej

- Pobieranie od ?ywego dawcy mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku,
- Pobieranie od ?ywego dawcy tkanki t?uszczowej i pochodz?cych z niej komórek macierzystych

24.10.2016

5 lat

Ostrów Wielkopolski

Zespó? Zak?adów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
(ul. Limanowskiego 20/22,
63-400 Ostrów Wielkopolski) w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych:
Oddzia?u Chirurgii i Traumatologii Dzieci?cej i Pododdzia?u Leczenia Oparzeń - Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń

- pobieranie od ?ywych dawców skóry i tkanki podskórnej - w celu izolacji komórek naskórka do autologicznego zastosowania produktu leczniczego terapii zaawansowanej wyj?tku szpitalnego (HE-ATMP) w leczniczym eksperymencie medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z pó?n. zm.)

07.07.2020

5 lat

Siemianowice ?l?skie

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanis?awa Sakiela w Siemianowicach ?l?skich
ul. Jana Paw?a II 2,
41-100 Siemianowice ?l?skie
w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Chirurgii Ogólnej i Oddzia?u Chirurgii Plastycznej

Pobieranie od ?ywych dawców naskórka, skóry w?a?ciwej i tkanki podskórnej oraz autologiczne przeszczepianie naskórka, skóry w?a?ciwej i tkanki podskórnej 

09.04.2018

5 lat

Szczecin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. M?czna 4
70-780 Szczecin
w ramach dzia?alno?ci Centrum Leczenia Oparzeń - Pododdzia? Oddzia?u Chirurgii Dzieci?cej, Oparzeń i Urologii

pobieranie od ?ywych dawców skóry (keratynocytów)

08.09.2017

5 lat

Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
w ramach dzia?alno?ci I Kliniki Okulistyki

autologiczne zastosowanie u ludzi krwiotwórczych i niekrwiotwórczych komórek macierzystych

29.11.2018

5 lat

?wiebodzin

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spó?ka z o.o. w ?wiebodzinie
ul. Zamkowa 1, 66-200 ?wiebodzin
w ramach dzia?alno?ci Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki)

08.06.2016

5 lat

Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.,
ul. Wa?brzyska 46,
02-739 Warszawa
w ramach dzialalno?ci Oddzia?u wieloprofilowego-zabiegowego

pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej i pochodzacych z niej mezenchymalnych komórek macierzystych i ich autologiczne zastosowanie

22.01.2018

5 lat

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14,
02-776 Warszawa
w ramach komórki organizacyjnej:
Pracowni Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zak?adu Transfuzjologii

pobieranie od ?ywego dawcy limfocytów krwi obwodowej w celu:
* autologicznego zastosowania w procedurze fotoferezy pozaustrojowej – ECP,
* wytworzenia dopuszczonego do obrotu produktu leczniczego terapii genowej CART - ATMP/GTMP - do zastosowania autologicznego,
* wytworzenia badanego produktu leczniczego terapii genowej CART - ATIMP/GTIMP - do zastosowania autologicznego w ramach badania klinicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944, z pó?n. zm.);

18.02.2021

5 lat

Sport Medica S.A.,
ul. Pory 78,
02-757 Warszawa,
w ramach dzia?alno?ci:
Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddzia?u Medycyny Sportowej. Oddzia?u Chirurgii Plastycznej, Oddzia?u Neurochirurgii - stanowi?cych komórki organizacyjne Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Szpital oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Medycyny Sportowej, Poradni Chirurgii Plastycznej, Poradni Neurochirurgicznej - stawnowi?cych komórki organizacyjne Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Carolina Medical Center Przychodnia Specjalistyczna

* pobieranie od ?ywych dawcówtkanki t?uszczowej

* autologiczne zastosowanie wyizolowanych z tkanki t?uszczowej komórek macierzystych 

02.07.2019

5 lat

Horizon Medical Center Sp. z o.o. .
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa
w ramach dzia?alnosci przedsiebiorstwa podmiotu leczniczego   Horizon Clinic 
ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa

Pobieranie od ?ywego dawcy tkanki t?uszczowej oraz po wyizolowaniu z niej komórek macierzystych i regeneracyjnych w banku tkanek na ich przeszczepianie do: stawów, wi?zade?, ?ci?gien, mie?ni, ko?ci, ubytków chrzestnych i kostnych, owrzodzeń i ubytków skóry i tkanki podskórnej, blizn

10.09.2015

5 lat

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa) w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego: Szpitala Instytutu Oddzia? w Gliwicach (ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice)
w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej: Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

zastosowanie komórek krwiotwórczych szpiku pobranych od dawcy zmar?ego

10.11.2020

5 lat

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie,
ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa
w ramach dzia?alno?ci Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

25.08.2017

5 lat

MELITUS sp. z o.o.
ul. S?owackiego 12
01-627 Warszawa

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

25.08.2017

5 lat

Timeless Chirurgia Plastyczna Sp. z o.o.
ul. Genera?a Abrahama 18/322,

03-982 Warszawa

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki t?uszczowej

25.08.2017

5 lat

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji
(ul. Wo?oska 137, 02-507 Warszawa)

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

Kliniki Neurologii

Pobieranie od ?ywego dawcy szpiku kostnego - celem izoloacji niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku

26.06.2019

5 lat

"Aleksander IV" Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? spó?ka komandytowa
(ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa)

w ramach dzia?alno?ci zak?adu leczniczego:

Ortopedika Centrum Chirurgii Specjalistycznej

(ul. Modlińska 31/312, 03-152 Warszawa)

pobieranie szpiku od dawcy ?ywego
- w celu autologicznego zastosowania w badaniu klinicznym wyizolowanych z niego niekrwiotwórczych mezenchymalnych komórek macierzystych

23.12.2019

5 lat

Zabrze

Centrum Medycyny Sportowej - CMS Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul Zwrotnicza 11G,

41-807 Zabrze,

w ramach dzia?alno?ci komórki organizacyjnej:

Oddzia? chirurgii jednego dnia w zakresie:

chirurgia dzieci?ca, ortopedia i traumatologia, chirurgia ogólna, otolaryngologia, ginekologia, urologia

pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej

19.12.2017

5 lat

?ory

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 2,
44-240 ?ory
w ramach dzia?alno?ci komórek organizacyjnych: Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Oddzia?u Ortopedii i Traumatologii Narz?du Ruchu dla Dzieci

Pobieranie od ?ywych dawców komórek tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

07.08.2019

5 lat

Pozwolenia wygas?e:

Bia?ystok

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia?ymstoku
ul. Marii Sk?odowskiej-Curie 24a,
15-276 Bia?ystok

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów) 30.07.2014 5 lat
Bielsko-Bia?a

Szpital ?wi?tego ?ukasza BGL Sp. z o.o
ul. Bystrzańska 94B
43-309 Bielsko-Bia?a

Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek 25.02.2014 5 lat
Bydgoszcz

Szpital Uniwersytecki nr 1 im dr. Antoniego Jurasza,
ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Chorzów

NZOZ Szpital ?l?skie Centrum Urologii w Chorzowie prowadzonego przez Urovita Sp. z o.o.,
ul. Strzelców Bytomskich 11,
41-500 Chorzów

Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Cz?stochowa

Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego,
ul. Mirowska 15,
42-200 Cz?stochowa

Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrzastki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach banku tkanek i komórek (zmiana sentencji decyzji dn. 30.05.2016)

25.02.2014 5 lat
Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Paw?a II,
ul. Medyków 16,
40-752 Katowice

Pobieranie od ?ywych dawców komórek chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 25.02.2014 5 lat
Katowice

Szpital Specjalistyczny im. prof.. E. Micha?owskiego,
ul. Strzelecka 9,
40-073 Katowice

Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat
Piekary ?l?skie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach ?l?skich,
ul.Bytomska 62,
41-940 Piekary ?l?skie

Pobieranie od ?ywego dawcy chrz?stki stawowej (chondrocytów) i ich autologiczne przeszczepianie po namno?eniu w banku tkanek i komórek

31.07.2013 5 lat
Poznań

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 czerwca 1956 nr 135/147,
61-545 Poznań

Pobieranie od ?ywych dawców tkanki chrz?stnej (chondrocytów)

04.08.2014

5 lat

Warszawa

NZOZ Mazovia,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/U15,
02-797 Warszawa

Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat

Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus,
ul. Lindleya 4,
02-005 Warszawa

Pobieranie od ?ywego dawcy fragmentu mi??nia poprzecznie pr??kowanego oraz przeszczepienie autologiczne do zwieracza cewki po wcze?niejszym namno?eniu w banku tkanek 15.06.2011 5 lat

"Centrum MedycynySportowej" Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Wawelska 5,
02-034 Warszawa

Pobieranie od ?ywego dawcy chrz?stki stawowej (chondrocytów), Przeszczepianie allogenicznych ?ciegien, ??kotek i tkanki kostnej od zmar?ych dawców 27.11.2012 5 lat

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis SP ZOZ w Warszawie
w ramach dzia?alno?ci Pododdzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zak?adu Chirurgii Ogólnej Szpitala Opieki Krótkoterminowej Centrum Attis,
ul. Górczewska 89,
01-401 Warszawa

Pobieranie od ?ywych dawców chondrocytów (chrz?stki) i ich autologiczne, dostawowe przeszczepienie, po uprzednim namno?eniu w banku tkanek i komórek 14.10.2014 5 lat

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. w Warszawie,
ul. Wa?brzyska 46,
02-739 Warszawa
w ramach dzialalno?ci Oddzia?u Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pobieranie tkanki t?uszczowej od ?ywego dawcy, autologiczne, dostawowe przeszczepienie pozyskanych z tej tkanki mezenchymalnych komórek macierzystych 14.10.2014 5 lat
Wroc?aw

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego,
ul. Borowska 213,
50-556 Wroc?aw

Pobieranie od ?ywych dawców: - chrz?stki stawowej (chondrocytów), osteocytów, komórek szpiku kostnego, komórek tkanki kostnej tworz?cych ko?ci, komórek tkanki nab?onkowej i t?uszczowej, komórek macierzystych tkanki ??cznej i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek,
- tkankowych przeszczepów biowitalnych tkanki i ich autologiczne albo allogeniczne przeszczepienie po namno?eniu w banku tkanek i komórek


26-09-2016: decyzja MZ o zast?pieniu wyrazów "banku tkanek - Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach" wyrazami "banku tkanek i komórek"

25.02.2014 5 lat

 

© 2021 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

 

 

 

免费人成