Strona g?oacute;wna

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

Poltransplant 
Aktualności 
Informacje 
Zasady Alokacji 
Krajowa Lista Oczekujących 
Rejestr Dawców Szpiku 
Centralny Rejestr Sprzeciwów 
Prawo 
Formularze/Forms 
Publikacje 
Krajowa Rada Transplantacyjna 
Konsultanci - Transplantologia 
Ośrodki Transplantacyjne 
Koordynatorzy Transplantacyjni 
Statystyka 2022 
Oświadczenie Woli 
Szkolenia ETPOD 
UE:Dyrektywy,Rezolucje,Programy 
Pozwolenia Ministra Zdrowia 
Pytania i Odpowiedzi 
Kalendarium 
Kontakt 

 

   

Szkolenia koordynatorów transplantacyjncyh

28.05.2021 r.
17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafi do 21 szpitali nagrodzonych przez Ministra Zdrowia

17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddzia?oacute;w Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafi do 21 szpitali nagrodzonych przez Ministra Zdrowia

• W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddzia?oacute;w Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

• Minister Zdrowia nagrodzi?21 szpitali z największ?aktywności?donacyjn?w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

• Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjn?tych placówek.

Szczególnego podkreślenia wymaga, że przekazane szpitalom dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiek?nad dawcami, jak równie?dla zaangażowania ze strony zarządzających tymi podmiotami leczniczymi.

- Dziękuj?serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, równie?w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działa?mog?ponownie cieszy?si?bezcennym darem, jakim jest życie. – mówi Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski

Zadanie mogło zosta?zrealizowane także dzięki merytorycznemu wsparciu prof. Radosława Owczuka, Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, który jednocześnie wraz z zespołem koordynatorów transplantacyjnych z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest przykładem synergicznej współpracy zespołowej ukierunkowanej na pomoc pacjentom oczekującym na przeszczepienie.

W gronie nagrodzonych przez Ministra Zdrowia szpitali znalazły si? w kolejności od najwyżej ocenionych szpitali:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
3. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
4. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
8. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach zakładu leczniczego Centralny Szpital Kliniczny,
9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
11. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ z siedzib?w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3,
12. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
13. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
14. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach,
15. Szpital Śląski w Cieszynie,
16. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. B? Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
17. Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
18. Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
19. SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
20. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,
21. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Planowane ogłoszenie Konkursu na pełnienie funkcji regionalnego koordynatora Poltransplantu w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Komunikat

Szanowni Państwo,

Jeśli jesteście pacjentami:

 • po przeszczepach komórek, tkanek lub narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne w celu zarejestrowania si?na szczepienie przeciwko COVID-19 należy wybra?jedn?z możliwości:
  • zadzwo?na całodobow?i bezpłatn?infolini?- 989
  • zarejestruj si?elektronicznie poprzez e-Rejestracj?dostępn?na pacjent.gov.pl
  • skontaktuj si?z wybranym punktem szczepie?/font>
  • wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Jeśli jesteście pacjentami:

 • oczekującymi na przeszczepienie

w celu zarejestrowania si?na szczepienie przeciwko COVID-19 należy zgłosi?si?samemu po e-skierowanie do lekarza prowadzącego w ośrodku kwalifikacyjnym lub do lekarza POZ.

                              Artur Kamiński
                        Dyrektor Poltransplantu

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja
             
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/osoby-przewlekle-chore

Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2021.01.15)

Koronawirus SARS-CoV-2 Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2021.01.15)


Stanowisko Poltransplantu Dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2 (2020.11.05.)


Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2020.11.05)


Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (2020.07.29.)

Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego dawcy/potencjalnego biorcy narządów i tkanek (2020.07.29)

Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (05.05.2020r.)

Koronawirus SARS-CoV-2 - Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (05.05.2020r.)

Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (23.03.2020)

Koronawirus SARS-CoV-2: Ankieta potencjalnego zmarłego dawcy narządów i tkanek (12.03.2020) (15.03.2020)

Stanowisko Poltransplantu dotyczące wykorzystania narządów, tkanek i komórek innych ni?komórki krwiotwórcze do przeszczepienia w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (15.03.2020)

Stanowisko Poltransplantu w sprawie wykorzystania narządów i tkanek do przeszczepienia od dawców ze stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) lub z podejrzeniem takiego zakażenia (12.03.2020)


16.10.2020 Pismo konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej profesora Lecha Cierpki do konsultantów wojewódzkich"Zalecenia w związku z pandemi?COVID-19 (UAKTUALNIENIE)"


15.06.2020 "Zalecenia w związku z pandemi?COVID-19" konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej


Zalecenia dla pacjentówZalecenia związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 dla pacjentów po transplantacjach narządowych zatwierdzone przez Prof. dr hab. med. Lecha Cierpk? konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej


17.03.2020 Pismo konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej profesora Lecha Cierpki do konsultantów wojewódzkich w zakresie transplantologii klinicznej: w sprawie wykonywania transplantacji narządowych w czasie pandemii SARS-CoV-2.

Zalecenia Zespołu Krajowej Rady Transplantacyjnej dla banków tkanek oka i ośrodków przeszczepiających tkanki oka w sprawie wykonywania bada?w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 u dawców i biorców rogówek 30.06.2020

Stanowisko Konsultantów Krajowych oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dotyczące opieki nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych podczas epidemii COVID-19 (wersja z dnia 31.03.2020 r.)

Stanowisko Zarządu G?oacute;wnego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w odniesieniu do szczepie?anty-SARS-CoV-2 (przeciwko COVID-19) (15.01.2021 r.)

"Poradnik dla pacjentów po transplantacji - Koronavirus SARS-CoV-2" przygotowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

"Informator dla chorych hemodializowanych - Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2" na stronie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje
"Szkolenie Nowych Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Komórek, Tkanek i Narządów (Koordynatorów Transplantacyjnych)"
w dniach 26.09 - 15.11 .2020 r.
https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/3320

Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mog?by?nieskuteczne i mog?zwiększa?ryzyko poważnych działa?niepożądanych.

Ostrzeżenie Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA)  przed stosowaniem niesprawdzonych w badaniach klinicznych terapii komórkowych, które mog?by?nieskuteczne i mog?zwiększa?ryzyko poważnych działa?niepożądanych.

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej organizuje:

14.05.2020 r. godz. 18.00, Webinar 1: Rozpozonanie śmierci człowieka na podstawie kryteriów neurologicznych w świetle zmian w prawie - prowadzący dr hab. med. Janusz Trzebicki

21.05.2020 r. godz. 18.00, Webinar 2: Tomografia komputerowa w diagnostyce śmierci mózgu - prowadzący dr med. Piotr Palczewski

więcej informacji: https://www.uniatransplantacyjna.pl

TRUDNE ROZMOWY - WARSZTATY Z KOMUNIKOWANIA SI?Z RODZIN?PACJENTA W SYTUACJI NIEPOWODZENIA LECZENIA

"You have all it takes. Have you considered becoming a donor?"
„Masz wszystko, czego potrzeba. Czy zastanawiałe?si? czy zosta?dawc?”

EDQM / Rada Europy co roku organizuje Europejski Dzie?Donacji i Transplantacji Narządów (EODD), każdego roku w innym kraju w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia dawstwa narządów jako sposobu na ratowanie i popraw?życia.EODD odbywa si?zwykle w drug?sobot?października i ma na celu zachęcenie do publicznej debaty i refleksji na ten temat. Standardy ustanowione przez EDQM / Rad?Europy gwarantuj? że dawstwo i przeszczepianie narządów w Europie s? odpowiedzialne, etyczne, profesjonalne i niekomercyjne. EODD ma równie?na celu zachęcenie społeczności medycznej i decydentów w całej Europie do refleksji nad znaczeniem tej ratującej życie terapii. Przede wszystkim EODD jest okazj?do uhonorowania wszystkich dawców narządów i ich rodzin oraz podziękowania specjalistom w dziedzinie transplantologii w całej Europie, których ciężka praca pomaga ocali?życie i poprawi?jakość życia wielu ludzi.

Po raz pierwszy w Wilanowie, ale ju?po raz szósty w stolicy odbędzie si?wielkie wydarzenie promujące polsk?transplantologi?- Bieg po Nowe Życie. 7 września na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie si?jubileuszowa odsłona wydarzenia.

Po raz pierwszy w Wilanowie, ale ju?po raz szósty w stolicy odbędzie si?wielkie wydarzenie promujące polsk?transplantologi?– Bieg po Nowe Życie. 7 września na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie si?jubileuszowa odsłona  wydarzenia.

VI Rajd dla Transplantacji, Podziel si?sob?

Pobieranie i przeszczepienie nerek od żywych dawców – techniki małoinwazyjne
Mini-Sympozjum
Warszawa 13-14 czerwca 2019 r.
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Miejsce: Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa;  Sala wykładowa im Prof. Antoniego Leśniowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czas: 13-14 czerwca 2019 r.

Zaproszeni goście: Diederik Kimenai MD., (Erasmus Medical Center Rotterdam, Holandia)

13.06.2019 (Czwartek):

•   Pobranie laparoskopowe i przeszczepienie nerki od żywego dawcy – godz. 8.00 – 14.00 (sala operacyjna Kliniki – transmisja na żywo do sali wykładowej im. Prof. Antoniego Leśniowskiego)
•   Dyskusja z ekspertami, podsumowanie zastosowanej techniki – godz. 14.00-15.00
•   Lunch – godz. 15.00 - 16.00
•   Mini-Sympozjum (j. angielski)– godz. 16.00 - 18.00:

  1.  Przeszczepienie nerek od żywego dawcy – Roman Danielewicz, Warszawa – 20 min
  2.  Kwalifikacja żywego dawcy nerki – Dorota Lewandowska, Warszawa– 20 min
  3.  Techniki operacyjne pobrania nerki od żywego dawcy – Piotr Domagała, Warszawa– 20 min
  4.  How to build effective living donor kidney transplantation program - Erasmus Medical Center Rotterdam – Diederik Kimenai, Rotterdam– 40 min
  5.  Wyniki przeszczepienia nerki od żywego dawcy – Maciej Kosieradzki, Warszawa– 20 min
  6.  Podsumowanie i dyskusja.

14.06.2019 (Piątek):

•   Pobranie laparoskopowe i przeszczepienie nerki od żywego dawcy – godz. 8.00 – 14.00  (sala operacyjna Kliniki – transmisja na żywo do sali wykładowej im. Prof. Antoniego Leśniowskiego)
•   Podsumowanie, dyskusja i zakończenie sympozjum (Maciej Kosieradzki, Roman Danielewicz)
•   Lunch – godz. 14.00 - 15.00

Konferencja  „Transplantacja – nowe życie”

11 czerwca 2019 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  Sala Wykładowa im. Prof. T. Koszarowskiego

12.00-12.15

Wydzia?Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Prof. dr hab. n. med.Stanisław Głuszek,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSZZ w Kielcach

12.15-12.40

Przeszczepianie narządów w Polsce . Ograniczenia, jak je pokona?
Dr hab.n.med.  Jarosław Czerwiński,
Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie

12.40-13.05

Województwo Świętokrzyskie- potencja?donacyjny a realia.
Dr med. Jacek Bicki,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, WSZZ w Kielcach

13.05-13.30

Przeszczepianie szpiku w Kielcach.
Dr hab.n.med. Marcin Pasiarski, prof. UJK,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ŚCO w Kielcach

13.30-13.55

Pobieranie narządów od dawców z zatrzymaniem krążenia
Dr  hab. n. med. Maciej Kosieradzki,
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

13.55-14.10

Przeszczep - nowe życie.
Jerzy Sobierajski -chory po przeszczepie

14.10-14.25

Rola UM w zaspokajaniu potrzeb medycznych mieszkańców
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej organizuje pod patronatem Centrum Organizacyjno Koordynacyjnego ds. Transplantacji

Ju?w najbliższ?sobot?Dzie?Dziecka w Kancelarii Premiera. Zapraszamy na stoiska Ministerstwo Zdrowia, wśród których znajd?Państwo równie?Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant". Szpital Pluszowego Misia z pokazem przeszczepiania nerki u pluszaków oraz poznawanie budowy anatomicznej człowieka na fantomie to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.

Krwioobieg Terytorialsa

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Rola Pielęgniarek w Zespołach Transplantacyjnych”

Miejsce szkolenia: Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42 (wejście g?oacute;wne od ulicy M. Skłodowskiej-Curie), Gdańsk
Data: 09 maja 2019 r.
strona internetowa Konferencji

PROGRAMME AT A GLANCE
Scientific Programme
Highlights - Second Announcement

Konferencja naukowa: Jak najlepiej przygotowa?pacjenta do przeszczepienia nerki?

12-13.04.2019r. Pałac Wiejce, 66-441 Skwierzyna

 

PIĄTEK 12.04.2019r.

15:00-16:00         OBIAD

16:00- 16:10        Rozpoczęcie konferencji- dr hab. n. med. Maciej Głyda

16:10-16:40         Gammapatie monoklonalne i inne zaburzenia hematologiczne w aspekcie kwalifikacji chorego do przeszczepienia nerki - dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

16:40-17:10         Nefrektomia jako przygotowanie do przeszczepienia nerki. Graftektomia- za i przeciw - dr n. med. Marta Sękowska

17:10-17:40        Pacjent zakwalifikowany do przeszczepienia nerki z punktu widzenia  anestezjologa dr n. med. Kamila Grzybowska- Okręt

17:40-18:10        Propedeutyka zdrowia i żywienia w hamowaniu progresji przewlekłej choroby nerek - dr n. o zdrowiu Anna Polaszewska

18:10-18:40        Idealna metoda leczenia nerkozastępczego przed przeczepieniem nerki - dr n. med. Krzysztof Cieszyński

18:40-19:00         Dyskusja

20:00                  KOLACJA

SOBOTA 13.04.2019r.

9:00-9:30           Choroba nowotworowa u pacjenta kwalifikowanego do przeszczepienia nerki- spojrzenie onkologa - dr n. med. Arkadiusz Spychała

9:30-10:00         Pacjent przygotowywany do przeszczepienia nerki z punktu widzenia kardiologa - dr n. med. Ryszard Kąsinowski

10:00-10:30        Aktualne wytyczne dotyczące kwalifikacji chorego do przeszczepienia nerki dr n. med. Katarzyna Smyka?Jankowiak                              

10:30-11:00         Pacjent doskonały - okiem koordynatora - mgr Wojciech Czapiewski                               

11:00-11:30         Dyskusja.

Zakończenie konferencji - dr hab. n. med. Maciej Głyda

Warsztaty  transplantacyjne -  Wrocław 05 kwietnia 2019 r.

Kierownicy oddzia?oacute;w anestezjologii i intensywnej terapii, koordynatorzy transplantacyjni, kierownicy i pracownicy stacji dializ Dolnego Śląska i Opolszczyzny uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym 5 kwietnia br. przez Klinik?Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej oraz Klinik?Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Szkolenie odbyło si?w Restauracji „Korba Kuchnia”. Konferencje otwierali prof. dr hab. Oktawia Mazanowska i prof. dr hab. Dariusz Patrzałek.Tematami szkolenia były: Stan pobierania i przeszczepiania narządów w województwie dolnośląskim i opolskim- dr n.med. Tomasz Dawiskiba, Aspekty prawne przeszczepiania narządów- lek. Pawe?Pozanński, Zmiany w procedurze orzekania śmierci mózgu- mgr Iwona Przydatek, Fakty i mity związane z przeszczepianiem nerki od dawcy żywego –dr hab. Dorota Kamińska, Regionalny Ośrodek kwalifikacyjny -ROK, kwalifikacja biorców do przeszczepu nerki, KLO na przeszczepienie-prof.. dr hab. Oktawia Manowska, Koordynacja Regionalna na Pomorzu z perspektywy gdańskiej -mgr Anna Milecka, Gdańsk,  Rozwój i uwarunkowania procesu donacji narządów i tkanek w szpitalu średniej wielkości – le. Filip Szeremeta, Cieszyn, Kwalifikacja i przygotowanie biorców do przeszczepienia w trybie urgens. Oczekiwania a rzeczywistość –lek. Agnieszka Lepiesza, Urazy wątroby–diagnostyka i leczenie –lek. Marcin Rychter. Spotkanie zorganizowane zostało dzięki firmie Accord i Panu Sebastianowi Wesołowskiemu.

Inny wymiar Walentynek

Z okazji Walentynek zapraszamy do obejrzenia dwuminutowego filmu Serce, który opowiada histori?wyjątkowej miłości – szczególnej, bo możliwej dzięki decyzjom i solidarności innych osób. Pomyślmy w te Walentynki o innym wymiarze miłości - o umiejętności dzielenia si?- bo każdy z nas może zosta?dawc? ale te?każdy z nas może by?kiedy?potrzebującym biorc?

Co roku blisko sto osób przechodzi operacj?przeszczepienia serca, ponad tysiąc otrzymuje now?nerk? a prawie 400 – wątrob? Przeszczepianie jest skuteczn?metod?leczenia, jednak do jego realizacji potrzebne jest solidarne działanie dawców, specjalistów i biorców.

Każdy z nas może po śmierci odda?do przeszczepienia serce i inne narządy (wątrob? trzustk? płuca, nerki, jelito) a także rogówki i inne tkanki (skór? kości, zastawki serca). Każdy z nas może uratowa?życie co najmniej sześciu chorym.  

Wiek i większość schorze?własnych nie stanowi przeszkody dla dawstwa (przeszczepia si?narządy od osób 80-letnich). To specjaliści transplantolodzy zadecyduj? czy twoje narządy będ?bezpieczne dla biorców.

Dawc?można zosta?także za życia. Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala możesz, z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa, zosta?żywym dawc?nerki dla bliskiej Ci, chorej osoby. Biorc?może by?Twój krewny w linii prostej, rodzeństwo, czy małżonek - potrzebna jest wtedy tylko Twoja i jego zgoda. Natomiast jeśli chcesz pomóc osobie spokrewnionej w dalszej linii lub przyjacielowi, to musisz wystąpi?o zgod?sądu.

Czytaj więcej na www.zgodanazycie.pl

Film opublikowany w ramach kampanii „Solidarnie dla transplantacji”, realizowanej w latach 2018 – 2020 przez Fabryk?Komunikacji Społecznej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Zaproszenie

VI Warsztaty Transplantacyjne

Warsztaty odbęd?si?w dniach 12-13 października 2018 roku, w Hotelu „Meta” 43-370 Szczyrk, ul. Skośna 4, www.meta-hotel.pl. W g?oacute;wnej mierze dotyczy?one będ?procedury orzekania śmierci mózgu, regulacjom prawnym pobierania i przeszczepiania narządów oraz prowadzenia dawców wielonarządowych.

Zgłoszenia prosimy kierowa?telefonicznie do pani mgr Bogumiły Król na nr tel. 663-150-806 lub na adres e-mail: b.krol@sccs.pl.

Planowana liczba uczestników jest znacznie ograniczona, prosimy potwierdzenie uczestnictwa (najpóźniej do 10 października br.).

Informujemy, że za udzia?w spotkaniu będ?przyznane punkty edukacyjne.

Załączniki:

ZAPROSZENIE.pdf

PROGRAM-VI WarsztatyTransplantacyjne.pdf

Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych

BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK
Niektóre z tematów konferencji:
1. Komu i czemu służy pobieranie i przeszczepianie narządów?
2. Koordynator transplantacyjny – jego rola szpitalna i regionalna
3. Opieka okołooperacyjna nad dawc?narządów
3. Pobranie serca – walka z czasem
4. Robot DaVinci
5. Aspekty prawne w pracy pielęgniarki operacyjnej
6. Prezenteizm - co to jest?
 

Wśród prelegentów:  Jolanta Sternau-Kruczkowska, Małgorzata Rudnik, Piotr Małkowski, Maciej Kosieradzki, Roman Danielewicz, Iwona Sobczak, Izabela Szwed, Aleksandra Kozłowska, Jolanta Jagoda, Dorota Bartnik, Marzena Witkowska, Edyta Karpeta, Aldona Michalak, Karolina Sobeczek, Klaudia Smyrek, Marta Kotomska

strona z programem konferencji: pce.com.pl

Bieg po Nowe Życie

15 września odbędzie si?13. Bieg po Nowe Życie, najważniejsze wydarzenie wspierające polsk?transplantologi? Znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby po przeszczepieniu w większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, które żyj?dzięki przeszczepionym narządom spotkaj?si?w marszu nordic walking, po raz pierwszy przy Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Marsz wystartuje o 12:00.

komunikat prasowy

9 maja na Stadionie Narodowym 22. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
Zapraszamy zwłaszcza na stoisko Poltransplantu oznaczone symbolem "C11" zlokalizowane od strony Al. Zielenieckiej, interaktywn?map?Pikniku można znaleźć tu: http://www.pikniknaukowy.pl/mapa
VIII Rzeszowskie Święto Transplantacji

Konferencja Transplantologia, opowieść o najpiękniejszym darze

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

4 pory rocka
Zosta?bohaterem- podziel si?życiem, Mysłowice 22 - 23 marca 2018 r.

Konferencja „Transplantacja narządów w służbie człowiekowi”

Serdecznie zapraszam  do udziału w Konferencji „Transplantacja narządów w służbie człowiekowi”, która odbędzie si?w  dniu  24 października 2017 o godzinie 9.00 w Auli im. Profesora Zbigniewa Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie Skłodowskiej nr 9.
Mamy ku temu ważn?okazje bowiem 26 października obchodzi? będziemy dwunasty ju?Światowy Dzie?Donacji i Transplantacji. Ten dzie?to dobra okazja nie tylko do świętowania sukcesów w ratowaniu życia dzięki transplantacji  narządów, lecz także okazja do promowania idei donacji.
Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne. Udzia?w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego udzia?w konferencji należy zgłasza?do 20 października 2017 r. poprzez wiadomość e–mail na adres: komisja.ds.etyki@sccs.pl W treści maila należy poda?imi?i nazwisko osoby zgłaszającej udzia? w temacie maila: „Konferencja Transplantacja narządów w służbie człowiekowi – zgłoszenie udziału”.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

Pozdrawiam

Mgr Bogumiła Król
Koordynator Transplantacji
Śląskie Centrum Chorób Serca


V Warsztaty Transplantacyjne
20-21 październik 2017r.
Miejsce spotkania:  
Ośrodek Szkoleniowy „Meta ”, 43-370 Szczyrk, ul. Skośna 4,

PROGRAM

20.10.2017 r.  (piątek)  

11:00 - 11:20 Otwarcie spotkania  - Prof. dr hab. med. Marian Zembala, Prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Dr hab. med. Robert Król, Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Dr hab. med. Grzegorz Budziński Szpital. Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
11:20 - 11:40 Aktualny stan pobierania i przeszczepienia narządów i tkanek na Śląsku i w Polsce - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr Sylwia Sekta, Koordynator Regionalny Poltransplant, Szpital Kliniczny, Katowice, Mgr Bogumiła Król, Koordynator ds. Transplantacji, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
11:40 - 12:00    Zmiany w ustawodawstwie transplantacyjnym - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Prof. dr hab. med. Lech Cierpka, Konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
12:00 - 13:00 Protokó?postępowania diagnostycznego śmierci mózgu – nowe wytyczne - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr med. Wojciech Saucha, Regionalny Koordynator Regionalny Poltransplant Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
13:00 - 14:00 Przerwa  obiadowa
14:00- 14:30 Udzia?prokuratora w autoryzacji pobra?narządów od zmarłych dawców - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Prokurator województwa śląskiego
14:30 - 15:00 Udzia?medyka sądowego w autoryzacji pobra?narządów od dawców  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Christian Jabłoński, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
15:00-17:00 Kontakt z prokuratorem i medykiem sądowym – spojrzenie koordynatora szpitalnego * - - dr med. Katarzyna Kuchnicka, lek. med. Filip Szeremeta
*Prosimy o prezentacj? własnych „przypadków”, Ze względów organizacyjnych prosimy o uzgodnienie takiej prezentacji z Organizatorom Warsztatów do dnia 03 października  2017r.
18:00 Kolacja

21.10.2017 r. (sobota)

08:30 - 09:00    Śniadanie
09:00 - 09:20 Kwalifikacja dawcy wątroby  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Robert Król, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
09:20-09:40 Kwalifikacja dawcy płuc  - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Jacek Wojarski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
09:40- 10.00 Kwalifikacja dawcy serca - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr Roman Przybylski, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
10:00- 10:20 Pobrania rogówki - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr med. Dariusz Dobrowolski, Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny nr 5, Sosnowiec
 10:20- 10:40 Współpraca z bankami tkanek na terenie województwa śląskiego - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab. med. Artur Kamiński, Dyrektor Centrum Organizacyjno Koordynacyjne Poltransplant, Warszawa
10:40 – 11:00     Przerwa kawowa
 11:00 -11:30 Strategia i rola konsultanta wojewódzkiego w zakresie rozwoju donacji na Śląsku - zadania i plany -  wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami - Dr hab med. Grzegorz Budziński, Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii Klinicznej, Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Katowice
11:30 - 12:00  Relacja doświadcze?własnych – pacjenci po przeszczepie narządów - wykład, dyskusja, wymiana własnych doświadcze?między uczestnikami
12:00 Zakończenie spotkania
12:30 Przerwa obiadowa

13 października obchodzony jest w Polsce Dzie?Dawcy Szpiku – święto dawstwa szpiku i leczenia nowotworów krwi. Wszystkim Dawcom Szpiku składamy z tej okazji serdeczne podziękowania za Wasz?życzliwość i chŮy niesienia pomocy, a zarejestrowanym potencjalnym dawcom (jest Was ju?ponad 1,3 mln) za gotowość do niesienia dobra!

Certification of European Transplant Coordinator (CETC)

Egzamin odbedzie si?w Barcelonie 23 września 2017 r., podczas Kongresu ESOT
informacje i formularze można znaleźć tu: https://www.uemssurg.org/divisions/transplantation/transplant-coordination/ebsq-examination
termin składania poda? 15 czerwca 2017 r.
informacja zakwalifikowaniu do egzaminu: 31 lipca 2017 r.

JUBILEUSZ 35-LECIA ZESPOŁU BAKSHISH

W tym roku zespó?BAKSHISH obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji 7 lipca 2017 r. w Amfiteatrze Opolskim odbędzie si?koncert urodzinowy, zorganizowany przy współudziale Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej. Połącznie klasyki z muzyk?reggae jest pionierskie na polskiej scenie muzycznej. Powstałe aranżacje symfoniczne stanowi?będ?bardzo ciekawe uzupełnienie twórczości zespołu, jak równie?innowacyjne podejście w stosunku do tej muzyki.
Dodatkowo utwory z repertuaru zespołu gościnnie zaśpiewaj?znani artyści-wokaliści: Andrzej Krzywy, Dawid Portasz, Marysia Sadowska, Darek Malejonek, Muniek Staszczyk, Pablo Pavo i Dżej Dżej. Prócz zaproszonych gości, zagraj?także cztery zespoły otwierające koncert: Zebra SaundSystem, Gang Bawarii, Bethel oraz grający w międzynarodowym składzie Babylon Raus. Koncertowi towarzyszy?będzie takze wystawa fotografii zdjŮy z historii zespołu (zorganizowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu).
Wartości?społeczn?przedsięwzięcia będzie rozpowszechnienie idei transplantacji ratującej życie oraz pokazanie że niepełnosprawność nie ogranicza człowieka w realizacji marze?i celów życiowych. Działanie to wynika z doświadcze?życiowych Jarosława Kowalczyka, który 15 lat temu dzięki przeszczepowi nerki zyska?nowe życie.
Podczas wydarzenia m.in. każda osoba dorosła będzie mogła podpisa?oświadczenie woli, wyrażając zgod?na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia (dając tym samym dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom). Dodatkowo podczas koncertu propagowane będzie: wpisywanie si?do Rejestru dawców szpiku oraz honorowe krwiodawstwo.
Działania społeczne wspiera?będzie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia), jak równie?Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" ze Szczecina oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Program do pobrania

Szczyt Zdrowie, organizowany po raz piąty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacj?Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, stanowi uznan?płaszczyzn?dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władz? ustawodawcz?i wykonawcz? płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych. Uczestnikami konferencji s?wysokiej rangi menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Termin: 19 czerwca 2017 roku
Lokalizacja: 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, Warszawa

INTERNATIONAL CONFERENCE
“Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy”
Warsaw, 19 May 2017
P R O G R A M M E

09.30 - 10.00

Registration

10.00 – 10.10

Opening and welcome remarks:
Prof. Andrzej Górski 

10.10 – 10.30

Experimental therapy: the EMA perspective
Dr. Marisa Papaluca, Senior Scientific Adviser, European Medicines Agency, London

10.30 – 10.40

Discussion

10.40 – 11.00

Compassionate Use in the United States: An Update of Recent Industry, Regulatory, Legislative, and Social Factors
Dr. Alison Bateman-House, Division of Medical Ethics, NYU School of Medicine, Co-Chair, Working Group on Compassionate Use and Pre-Approval Access, Deputy Director, Compassionate Use Advisory Committee (CompAC)

11.00 - 11.10

Discussion 

11.10 - 11.30

The ethics of emergency use of unproveninterventions outside of research” – WHO’s guidance
Dr. Abha Saxena, Coordinator, HQ/HIS/IER/REK, World Health Organization, Geneva 

11.30 – 11.40

Discussion 

11.40 – 12.00

COFFEE BREAK 

12.00 – 12.20

Access to investigational drugs outside of controlled clinical research - individual and social interests
Dr. Joanna Różyńska, University of Warsaw, Center for Bioethics and Biolaw 

12.20 – 12.30

Discussion

12.30 – 12.50

Access to experimental treatment in the court's interpretation
Dr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics

12.50 – 13.00

Discussion 

13.00 – 13.20

Compassionate use and ethics committees
Dr. Jan Borysowski, Medical University of Warsaw 

13.20 – 13.30

Discussion

13.30 – 14.00

Summary and conclusions 

14.00 – 15.00

LUNCH

 

Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych Regionu Dolnego Śląska i Opolszczyzny

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania si?wiary w Chrystusa i drugiego człowieka.
Cały Zespó?Poltransplantu życzy, aby Święta Wielkiej Nocy
przyniosły Wam i Waszym rodzinom radość i chwile wspólnego wypoczynku.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiar?
niech da także siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufności?patrze?w przyszłość...

Artur Kamiński
wraz z Zespołem


Nowelizacja weszła w życie 29 kwietnia 2017 r.

Nowelizacja weszła w życie 27 kwietnia 2017 r.

/Dotychczasowe obwieszczenia w sprawie stwierdzania ustania czynnosci mózgu /M.P. 2007 nr 46 poz. 547/ i nieodwracalnego zatrzymania krążenia /M.P. 2010 nr 59 poz. 784/ będ?obowiązywały do czasu ogłoszenia nowych obwieszcze?

Bieg po Nowe Życie w Wiśle, Po raz trzeci zostan?wręczone nagrody „Drugie Życie”.

1 kwietnia w Wiśle po raz 10. w Biegu po Nowe Życie spotkaj?si?gwiazdy kina, teatru, estrady, dziennikarze i sportowcy, oraz osoby po transplantacji z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Maszerując z kijami do nordic walking  po raz kolejny wspiera?polsk?transplantacj?i świadome dawstwo narządów.  Dzie?wcześniej w Hotelu Gołębiewski, który od siedmiu lat gości uczestników wydarzenia,  zostan? wręczone nagrody „Drugie Życie” przyznawane osobom oraz instytucjom, które szczególnie zasłużyły si?dla polskiej transplantacji. Tak jak w 2015 i 2016 roku kapituła przyzna wyróżnienia w pięciu kategoriach: „Wspieram polsk?transplantacj?rdquo;, „Osobowość polskiej transplantologii”, „Sport po transplantacji”, „Media Biegu po Nowe Życie” i „Partner Biegu po Nowe Życie”.  To dla nas bardzo ważna chwila. Ju?po raz trzeci uhonorujemy osoby i instytucje, zarówno te, które zasłużyły si?dla polskiej medycyny transplantacyjnej, jak i te, które promuj?dawstwo narządów, wpieraj?ide?i na co dzie?s?naszymi ambasadorami oświadcze?woli – mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor 10. Biegu po Nowe Życie. Kapituła ju?wybrała laureatów i przyznam, że by?trudny wybór. Kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach było naprawd?wielu – dodaje Pilarz.  III Gala polskiej transplantacji „Drugie Życie” odbędzie si?31 marca o 20:00.  Laureatami nagród z lat poprzednich s?m.in. prof. Andrzej Chmura – wybitny polski transplantolog, od 2011 roku wspierający merytorycznie Bieg po Nowe Życie oraz prof. Magdalena Durlik – kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.  Nagrody otrzymali także sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji Jan Stępniak i Andrzej Marciniak.

Tomasz Furtak
Rzecznik Prasowy 10. Biegu po Nowe Życie
tomasz.furtak@biegponowezycie.pl, tel. 608 503 122


Podsumowanie

W Wiśle odby?si?jubileuszowy, 10 ju?Bieg po Nowe Życie. Dopisała pogoda i kibice, których tłumy ustawiły si?wzdłu?trasy.
W sobot?sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz gwiazdy teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarze i sportowcy spotkali si?w marszu nordic walking w centrum Wisły, by pokaza?wsparcie dla polskiej medycyny transplantacyjnej.
Osoby po przeszczepach każdego dnia udowadniaj? że dzięki nowym narządom dostały nowe życie. Artur Zychowicz mia?13 lat, gdy okazało si? że cierpi na chorob?wątroby. Jedyn?możliwości?wyleczenia by?przeszczep narządu. Mimo choroby dosta?si?na studia na kierunku lekarskim. Po koniec pierwszego roku studiów przeszed?operacj?przeszczepienia wątroby. Skończy?studia w terminie, dokładnie 5 lat i 1 dzie?po operacji zda?ostatni egzamin. Teraz jest w trakcie stażu podyplomowego, zastanawia si?nad wyborem specjalizacji. Uprawia sporty, żyje aktywnie, pełni?życia.
Po przeszczepie wątroby jest te?Damian Królewicz. Ju?po operacji spełni?swoje marzenie o studiach na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ma ju?licencjat, jest trenerem przygotowania motorycznego, kończy teraz studia magisterskie. Adriana Szklarz, która dostała nowe serce, przed operacj?była ju?w bardzo złym stanie. Ważyła zaledwie 36 kilogramów, nie pracowały jej nerki i wątroba, miała wszczepione specjalne urządzenie, balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, dzięki któremu biło jej serce. Po operacji z Iz? koleżank?po przeszczepie nerki, obeszły z kijami do nordic walking cały Bornholm. Jan Stępniak żyje z przeszczepion?nerk? On także w pełni korzysta z życia, jest bardzo aktywny. - Prowadz?własn?firm? dużo pracuj? podróżuj? Pływam, biegam, ukończyłem ćwiartk?triatlonu - opowiada.
Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdy nie wspierające go znane osoby. W Wiśle zobaczyliśmy m.in. Rafała i Marcina Mroczków, Katarzyn?Pakosińsk? Monik?Pyrek, Artura Siódmiaka, Karolin?Szostak, Mart?Kuligowsk? Jerzego Mielewskiego, Ad?Palk? Dorot?Czaj? Klaudi?Halejcio, Ew?Pacułę, Andrzeja Pągowskiego, Odet?Moro, Olg?Kalick? Grzegorza Kotowicza, Marcina Rogacewicza, Izabel?Zwierzyńsk? Nie mogło oczywiście zabraknąć ambasadora wydarzenia, Przemysława Salety, który przed dziesięcioma laty odda?nerk?swojej córce Nicole. Saleta nie jest jedyn?znan?osob? która dając kawałek siebie uratowała życie swojego dziecka. W Wiśle startowa?także Jarosław Jakimowicz, który odda?kawałek wątroby swojemu synowi Jeremiaszowi.
Ju?po raz kolejny na starcie Biegu po Nowe Życie pojawi?si?aktor Bartosz Obuchowicz. - Przeszczepy narządów to nie jest temat, który poruszamy często w codziennych rozmowach. Ciesz?si? że coraz częściej jest o tym mowa w mediach. Wiadomo, nie jest to temat łatwy, natomiast jest to bardzo ważne i dotyczy tak naprawd?każdego z nas, w każdej sekundzie może si?okaza? że my albo nasi bliscy będ?potrzebowa?nowego narządu. Dlatego tak ważne jest, byśmy podpisywali oświadczenia woli będące zgod?na to, by w wypadku nagłej śmierci lekarze mogli pobra?nasze narządy - przekonuje aktor.
Zdaniem aktorki Anny Karczmarczyk takie wydarzenia jak Bieg po Nowe Życie s?ważne, bo to prosty, czytelny przekaz skłaniający do refleksji, do myślenia. - Im częściej będzie si?o tym mówiło, tym bardziej przekaz ten zapadnie ludziom w pamiŮy. Każdy z nas powinien si?zastanowi? jak?decyzj?na wypadek jego nagłej śmierci maj?podjąć jego bliscy - mówi.
Szymon Wydra przypomina, że w Polsce rocznie ratuje si?poprzez transplantacje narządów około półtora tysiąca osób. - Niestety drugie tyle wciąż czekam, czasami czeka latami. Trzeba co?z tym zrobi?- mówi piosenkarz. - Sam podpisałem oświadczenie woli. Nosz?je w dokumentach ju?od kilku lat. Gdyby co?mi si?stało, a które?z moich narządów byłyby komu?potrzebne, godz?si?na ich pobranie - deklaruje.
Najlepsza w sobot?okazała si?sztafeta Rafako w składzie: Dariusz Kuźniak, Tomasz Szałwiński i Łukasz Kocurek. Drugie miejsce zajęła sztafeta Subaru w składzie: Rafa?Mroczek, Krystian Gruszczyński i Pawe?Latała. Na trzecim miejscu byli: Marcin Mroczek, Andrzej Lewandowski i Bogusław Kocęba - sztafeta Hotelu Gołębiewski.
„Biegowi po Nowe Życie” towarzyszyła 3. ju?Gala Polskiej Transplantologii Drugie Życie. Wręczono na niej dzie?przed biegiem nagrody w pięciu kategoriach. W kategorii „Osobowość polskiej transplantologii” wyróżnienie otrzyma?prof. Marian Zembala, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W kategorii „Wspieram polsk?transplantacj?rdquo; doceniony zosta?piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant kraju Artur Siódmiak, w kategorii „Partner Biegu po Nowe Życie” firma farmaceutyczna Gedeon Richter, a kategorii „Media Biegu po Nowe Życie” Polsat News.
W kategorii „Sport po transplantacji” doceniony zosta?Andrzej Lewandowski. Pan Andrzej żyje z nerk? któr?dosta?od swojego taty, niemal z każdej sportowej imprezy, w której bierze udzia? przywozi worek medali.
Tomasz Furtak
Rzecznik Prasowy 10. Biegu po Nowe Życie; tomasz.furtak@biegponowezycie.pl, tel. 608 503 122

W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"
W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"
W imieniu organizatorów informujemy, że w dniach 27-28 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26, Warszawa) odbędzie si?konferencja dla koordynatorów transplantacyjnych "Psychospołeczne Aspekty Donacji i Transplantacji"

W imieniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Politechnika Warszawska zaprasza do udziału w konferencji „Transplantacja – darem życia”, która odbędzie si?19 stycznia 2017 r. (czwartek) w Małej Auli w godzinach 9.30.00-11.30. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w kwestii transplantacji narządów i tkanek.

Ramowy program konferencji:

9.30-9.40

dr hab. in? Janusz Walo
Prorektor ds. Studenckich, prof. Politechniki Warszawskiej

Sylwester Dąbrowski
Wicewojewoda Mazowiecki

Rozpoczęcie konferencji

9.40- 10.00

Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
Zastępca Dyrektora ds. medycznych
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

Stan polskiej transplantologii

10.00-10.20

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej

Pobieranie nerki od żywego dawcy

10.20- 10.40

Edyta Karpeta i Łukasz Górski
Koordynatorzy transplantacyjni
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Zadania i rola szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

10.40- 11.00

dr n. med. Agnieszka Rzeszotarska
Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego

Pozyskiwanie niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku do Centralnego Rejestru

11.00-11.30

Jarosław Cyrynger
Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi

Andrzej Lewandowski
Stowarzyszenie Sportu po Przeszczepie

Doświadczenia osób żyjących z przeszczepem

 

 

Wielce Szanowni Państwo – Koordynatorzy, Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragn?złoży?wszystkim najlepsze życzenia wraz z całym Zespołem Poltransplantu. Niech Święta te odbęd?si?w rodzinnej atmosferze dając wytchnienie od codziennych trosk. Niech przynios?także radość Państwu i Bliskim dając ogromn?porcj?pozytywnej energii. Prosz?także abyśmy przy świątecznych stołach i łamaniu opłatkiem pomyśleli ciepło o tych z nas, którzy pozostaj?w miejscach pracy, przy ?oacute;żku chorego, w bloku operacyjnym lub w drodze na lub z pobrania narządów.
 W nadchodzącym Nowym 2017 Roku życz?za?zdrowia, entuzjazmu oraz śmiałości zamiany marze?w cele z możliwości?ich realizacji.  Życz?wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

Artur Kamiński wraz z Zespołem Poltransplantu

Preparedness Guide on Zika and Substances of Human Origin
więcej...

21 listopada 2016 r. - Pozna?/font>

Szanowni Państwo,
Program „ECMO DLA WIEKOPOLSKI” koordynowany przez Klinik?Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zakłada: zaprojektowanie, rozpoczęcie wdrażania, monitorowanie oraz powszechne wykorzystanie zastosowania mechanicznego wspomagania krążenia ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), na terenie Wielkopolski, w czterech obszarach:

 • Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermi?
 • Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolności oddechowej;
 • Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycznych;
 • Zastosowanie ECMO u zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia (NHBD/DCD – non heart beating donors/donation after circulatory death) w celu pozyskiwania potencjalnych dawców narządów do transplantacji.

Naturaln?kontynuacj?działa?wdrożeniowych i realizacji programu jest Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona programowi „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” organizowana przez jednostk?koordynując?Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zaplanowana na 21.11.2016 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

Serdecznie zapraszam
prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii
Konsultant Wojewódzki w zakresie Kardiochirurgii

Strona internetowa konferencji: strona
Ulotka z programem: ulotka

20 lat Poltransplantu na stronie Ministerstwa Zdrowia:

Jubileusz Dwudziestolecia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

Spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych

XXXI konferencja koordynatorów transplantacyjnych

3-4 listopada 2016 r.

Airport Hotel Okęcie
ul. 17 stycznia 24,Warszawa

 

Czwartek 3 listopada 2016 r.

Jubileusz 20-lecia Poltransplantu.

Spotkanie kierowników ośrodków transplantacyjnych i XXXI konferencja koordynatorów

Prowadz? prof. Roman Danielewicz, dr hab. Jarosław Czerwiński

12:00 – 12.10

Powitanie

Prof. Roman Danielewicz

12.10 – 12.30

Statutowe zadania Poltransplantu 1996-2016

Prof. Roman Danielewicz

12.30 – 12.50

Dawstwo narządów w Polsce. Wskaźniki i trendy

Dr hab. Jarosław Czerwiński

12.50 – 13.10

Koordynatorzy transplantacyjni

Mgr Wojciech Czapiewski

13.10 – 13.25

Krajowa Lista Oczekujących na przeszczepienie

Dr Dorota Lewandowska

13.25 – 13.40

Rejestry transplantacyjne jako system jakości medycyny transplantacyjnej

Dr Piotr Malanowski

13.40 – 14.30

Obiad

14.30 – 14.50

Pobieranie i przeszczepianie narządów u dzieci.
30 lat aktywności transplantacyjnej w Centrum Zdrowia Dziecka

Prof. Piotr Kaliciński

14.50 – 15.10

Problemy, progi, programy i promocja dawstwa nerek od żywych dawców w Polsce

Prof. Artur Kwiatkowski

15.10 – 15.30

Dawstwo, pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych

Prof. Wiktor Jędrzejczak

15.30 – 15.50

Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka

Prof. Jacek Szaflik

15.50 – 16.10

Zadania ośrodków transplantacyjnych w zakresie aktywizacji dawstwa narządów i tkanek

Prof. Lech Cierpka

16.10 – 16.30

Przerwa

 

 

Uroczystości z okazji 20-lecia Poltransplantu

16.30 – 18.00

Wystąpienie Ministra Zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła

Geneza organizacji koordynującej pobrania i przeszczepienia narządów.

Lata 90 i wcześniej. Początki Poltransplantu – Prof. Janusz Wałaszewski

Nadanie odznacze?

Wystąpienia zaproszonych gości

18.15-19.00

Konferencja prasowa

20.00

Kolacja

22.00

Spotkanie integracyjne, koncert zespołu HLA – Aviator Bar & Lounge X pietro

 

Piątek 4 listopada 2016 r.

 

Prowadz? prof. Roman Danielewicz, dr hab. Jarosław Czerwiński

9.00 – 9.20

Potencja? dawstwa

Ścieżki przepływu chorych z ciężkim pierwotnym lub wtórnym uszkodzeniem mózgu w wielospecjalistycznym szpitalu dużego miasta - Radomia

Dr Robert Trześniewski

9.20 – 9.40

Identyfikacja potencjalnego dawcy

Pobieranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia

Dr hab. Marek Karczewski

9.40 – 10.00

Ocena i kwalifikacja dawcy i narządów

Grypa u dawców narządów

Dr Jarosław Wilk

10.00 – 10.30

Stwierdzanie śmierci

Stwierdzanie śmierci mózgu u dzieci

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10.30 – 11.00

Opieka nad dawc?/span>

Opieka nad zmarłym dawc?narządów klatki piersiowej; podsumowanie szkole?z 2015 r., algorytm postępowania

Dr Wojciech Saucha

11.00 – 11.30

Przerwa

11.30 – 12.00

Zgoda na dawstwo i autoryzacja pobrania

Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych dawców. Stanowisko Rady Europy

Dr Anna Jakubowska-Winecka

12.00 – 12.20

Alokacja i dystrybucja narządów

European Organ Exchange Organization. Wymiana narządów pomiędzy krajami Europy.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

12.20 – 12.50

Koordynacja pobrania w szpitalu dawcy

Współpraca banków tkanek ze szpitalnymi koordynatorami transplantacyjnymi

Dr hab. Artur Kamiński

12.50 – 13.10

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Współpraca koordynatora pobierania narządów od zmarłych dawców z personelem szpitala

Dr Elżbieta Gąsiorek-Jaśko

13.10 – 13.30

Monitorowanie jakości i wydajności dawstwa

Miejsce anestezjologii i intensywnej terapii w rozwoju leczenia skrajnej niewydolności narządów poprzez ich pobieranie od dawców zmarłych i przeszczepianie

Prof. Romuald Bohatyrewicz

13.30

Zakończenie

Program szkolenia

Informacja prasowa

ulotka informacyjna o działalności Poltransplantu

więcej o wydarzeniu: Facebook

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu

17 października w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii im. prof. Tadeusza Orłowskiego odbyło si?odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Wojciechowi Rowińskiemu – wieloletniemu kierownikowi Kliniki, wybitnemu transplantologowi i chirurgowi.

więcej o tym wydarzeniu na stronach WUM

Transplantation of organs from donation after circulatory determination of death (DCD) donors has become an accepted practice in many part of the world. It remains a focus of intense interest in the transplant community due to its huge estimated potential to increase the organ pool, and DCD has been a particular stimulus for recent advances in research and clinical practice in the field of organ preservation. In spite of its potential, however, the actual transplantation of organs from controlled and to even greater extent uncontrolled DCD donors remains relatively limited and variable between centres and countries.

By merging the 7th International Meeting on Transplantation from DCD and the 4th International Workshop on DCD, we provide an unparalleled opportunity for individuals working in the field of DCD to enhance their knowledge.

więcej informacji: http://www.dcd2016.org/

22 maja w godz. 11-20: Piknik na rzecz Transplantacji "Zostaw serce na ziemi" w Łazienkach Królewskich zorganizowany przez Fundacj?dla Transplantacji:

16 lat temu przeszczepiono w Bydgoszczy pierwsz?nerk? do dzi?przeszczepiono ponad 1000 nerek, SERDECZNE GRATULACJE!

6 maja 2000 r. o godz. 18.59 w Bydgoszczy przeszczepiono pierwsz?nerk? pobran?od dawcy zmarłego. Cztery dni później - 10 maja - dokonano pobrania i przeszczepienia nerki od dawcy żywego - siostra oddała nerk? bratu.

Do dzi?w Klinice przeszczepiono więcej ni?tysiąc nerek.

artyku?na ten temat: bydgoszcz.wyborcza.pl

7 maja będziemy na stoisku D14

Milionowy Dawca Szpiku w Polsce

[Warszawa, 18.04.2016] W ostatnich dniach w rejestrze Bone Marrow Donor Worldwide umożliwiającym międzynarodow?koordynacj?transplantacji komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych, pojawi?si?milionowy dawca zrekrutowany w Polsce. Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy ju?ponad 27 mln osób, z czego polscy dawcy stanowi?ok. 4% (co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

World Marrow Donor Association (WMDA), światowa organizacja zrzeszająca rejestry dawców komórek krwiotwórczych i krwi pępowinowej kładzie nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju transplantacji komórek macierzystych, podkreślając jednocześnie, że 27 milionów potencjalnych dawców to wciąż liczba niewystarczająca, z uwagi na różnorodność genetyczn?antygenów zgodności tkankowej i zachęcając do dalszej rekrutacji dawców, szczególnie w regionach poza Europ?Zachodni?

Jedn?z organizacji należących do WMDA, zaangażowanych w międzynarodow?współprac?w obszarze dawstwa szpiku jest Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w Warszawie. Rejestr ten zosta?powołany do życia na mocy ustawy transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 ze zmianami z 17 lipca 2009 r. Centralny Rejestr ma za zadanie gromadzenie informacji o potencjalnych dawcach szpiku zarejestrowanych na terenie całego kraju i udostępnianie ich danych fenotypowych do BMDW. W chwili obecnej Rejestr zawiera 1 002 122 aktywnych rekordów, co daje Polsce szóste miejsce w świecie, a trzecie w Europie (po rejestrze niemieckim i brytyjskim) pod względem liczby potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienie komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku a?842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w kilkudziesięciu krajach świata.

Zgromadzenie liczby ponad 1 miliona dawców stało si?możliwe w Polsce dzięki altruizmowi naszych obywateli, młodych ludzi chętnie wpisujących si?do rejestru dawców szpiku i gotowych odda?swoje komórki krwiotwórcze dla ratowania nieznanej osoby. Stało si?to możliwe dzięki stworzeniu warunków prawnych oraz wsparcia finansowego ze środków publicznych (w tym z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Należy tu podkreśli?rol?i zaangażowanie ośrodków dawców szpiku, które prowadz?codzienne działania promocyjne oraz opiekuj?si? potencjalnymi dawcami szpiku. S?wśród nich także organizacje pozarządowe, wśród nich należy wyróżni?Fundacj?DKMS Polska, która zgromadziła ponad 810 tysięcy potencjalnych dawców szpiku.

Od 2006 do końca 2015 roku ponad 4 tys. pacjentów w całej Polsce otrzymało alogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych w ramach terapii nowotworów krwi i wielu innych schorze?szpiku kostnego, w tym 2457 transplantacji odbyło si?dzięki dawcom niespokrewnionym. Bardzo często przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy jest w takiej sytuacji jedyn?szans?na powrót do zdrowia, zwłaszcza jeżeli odpowiedni dawca rodzinny nie jest dostępny. Nadziej?dla chorego jest zgodny dawca niespokrewniony, często mieszkający w tym samym kraju, ale czasem nawet w innej części świata. Poszukiwanie dawców i wymiana informacji w przestrzeni międzynarodowej s?możliwe dzięki globalnej organizacji WMDA i BMDW, które tworz?zasady współpracy dla sieci ośrodków i instytucji zaangażowanych w rozwój dawstwa i transplantacji szpiku na całym świecie. Dzięki takiej właśnie międzynarodowej kooperacji udało si?pomóc setkom tysięcy pacjentów.

Aby dowiedzie?si?więcej na temat WMDA i BMDW polecamy odwiedzi?strony: www.wmda.info, www.bmdw.org.

Notatka do pobrania

Materiały informacyjne przygotowane przez Fundacj?Centrum Rozwoju Medycyny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej można zobaczy?tu: www.zywydawcanerki.pl

Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

Polska podpisała Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami

25-26 marca w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbyła si?„Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami”. Zorganizowali j?Rada Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw – w tym Polska – podpisało Konwencj?Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje j?co najmniej piŮy państw.

Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Ma na celu: zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochron?ofiar handlu oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszcze? Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Nakłada równie?na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości systemu transplantacyjnego oraz równego dostępu do leczenia t?metod?

Konferencj?poprzedzi?„Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez: Rad?Europy, Światow? Organizacj?Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant. Celem  marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów.

Dobrowolne, świadome dawstwo narządów ratuje życie każdego roku tysiącom ludzi na całym Świecie.

Czytaj więcej na temat konferencji w serwisie Council of Europe.

Tekst Konwencji jest dostępny w serwisie Council of Europe.

Na świecie zarejestrowano 25 milionów potencjalnych dawców szpiku

W bieżącym tygodniu dwie wiodące światowe organizacje zajmujące si?koordynacj?dawstwa komórek krwiotwórczych szpiku w przestrzeni międzynarodowej – World Marrow Donor Association (WMDA) i Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) ogłosiły, że liczba zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku na świecie przekroczyła 25 milionów, co oznacza, że 0,0036 procent światowej populacji zgłosiła, jeżeli zajdzie taka potrzeba, chŮy altruistycznego oddania szpiku zgodnemu genetycznie biorcy. Każdego dnia u tysięcy ludzi na świecie stwierdza si?nowotwory krwi. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych jest terapi?ratując?życie w przypadku ponad 70 różnych chorób, włączając w to białaczki, anemie aplastyczne, chłoniaki, wrodzone zespoły niedoboru odporności i zespoły mielodysplastyczne. Tylko 25% zdiagnozowanych pacjentów ma szanse na znalezienie zgodnego genetycznie dawcy w swojej rodzinie, pozostali mog?liczy?tylko na bezinteresown?pomoc osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy niespokrewnieni w światowej bazie BMDW. Dane do bazy przesyłaj?rejestry gromadzące dane dawców w 53 krajach, tworząc unikaln?wspólnot?międzynarodow? której celem jest ułatwienie poszukiwania dawców dla pacjentów na całym świecie. Polska jest członkiem BMDW od lat 90-tych, a pula dawców polskich udostępnianych za pośrednictwem bazy światowej wzrosła od tego czasu kilkaset razy. Dzi?3% światowej populacji potencjalnych dawców to Polacy. Liczba osób deklarujących si?jako honorowi dawcy szpiku na terenie naszego kraju przekroczyła w styczniu 2015 roku 750 tysięcy, co daje Polsce 7 pozycj?w świecie pod tym względem. Rekrutacj?dawców zajmuje si?15 ośrodków dawców szpiku działających na terenie całego kraju, z których największym jest ośrodek prowadzony przez Fundacj?DKMS-Polska. Dzięki zwiększeniu puli aktywnych potencjalnych dawców, liczba przeszczepie?komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego wzrosła od 128 w 2006 roku do 397 w 2014, przy jednoczesnym wzroście udziału przeszczepie?wykonanych przy wykorzystaniu materiału transplantacyjnego pobranego od krajowych dawców od 15% (2006) do 60% (2014) ogólnej liczby alotransplantacji od dawcy niespokrewnionego. Rekrutacja dawców do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, działającego w Poltransplancie, centrum koordynacyjnym czuwającym nad przestrzeni?transplantacyjn?w Polsce, trwa nadal, finansowana m. in ze środków Ministerstwa Zdrowia, a każdy pozyskany dawca daje nadziej?zwiększenia szans pacjentów z nowotworami i innymi chorobami krwi na skuteczne leczenie.

Źródła:

http://www.bmdw.org/;

https://www.wmda.info/;

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisa?oświadczenie woli

22 stycznia 2016 r. podczas Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Prezydent RP Andrzej Duda podpisa?oświadczenie woli.

Pan Prezydent powiedzia? Podpisuj?oświadczenie - w razie mojej śmierci wyrażam zgod?na pobranie moich organów. Apeluj?do moich Rodaków, żeby podjęli decyzj? by ich organy, po ich śmierci, ratowały życie innym. Transplantologia ma cichych bohaterów. S?nimi dawcy. Chciałbym, aby było ich jak najwięcej.

Wielce Szanowni Państwo – Koordynatorzy, Współpracownicy i Przyjaciele Poltransplantu 

Wraz z całym Zespołem Poltransplantu na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragn?złoży?wszystkim najlepsze życzenia – niech te Święta przynios?radość, wytchnienie od codziennych trosk i ogromn?porcj?energii. W Nowym Roku 2016, który jest tu?za rogiem, życz?wszystkim wielu śmiałych pomys?oacute;w, możliwości ich realizacji i energii. Życz?wielu sukcesów osobistych i zawodowych.
Czeka nas w 2016 roku jubileusz – 50-lecie pierwszego udanego przeszczepienia nerki w Polsce. Mam nadziej? że będzie to godnie podkreślone wieloma wydarzeniami przypominającymi o dokonaniach transplantologii. Niestety w rok ten wchodzimy z bilansem nieco gorszym ni?w roku poprzednim, tak wskazuj?nieubłagane statystyki. Stąd wynika konieczność utrzymywania naszej aktywności i podejmowania stałych działa?promujących transplantologi? w środowisku medycznym i w społeczeństwie. Uważam, że dobrym uzupełnieniem tych wysiłków będzie w 2016 roku kontynuacja kampanii „Zgoda na Życie”, z która staraliśmy si?Państwa zapozna?chociażby przy okazji naszego szkolenia w listopadzie. Zachęcam Państwa do współpracy z osobami koordynującymi kampani?„Zgoda na Życie” i wykorzystywanie tego przesłania w realizowanych przez Państwa działaniach promujących medycyn?transplantacyjn?

Roman Danielewicz wraz z Zespołem Poltransplantu

PS. Tradycyjnie prosz?abyśmy przy świątecznych stołach i przy łamaniu opłatkiem pomyśleli ciepło o tych z nas, którzy pozostaj?w miejscach pracy, przy ?oacute;żku chorego, w bloku operacyjnym lub w drodze na lub z pobrania narządów.


 

WSTĘPNY PROGRAM SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK

pt.: „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania  tkanek od dawców zmarłych”
w dniach 16 - 17.11.2015 r. w Bramkach k/Błonia
HOTEL Karczma pod Bażantem,Bramki ul. ?oacute;dzka 38, 05-870 Błonie (k/Warszawy)
dla lekarzy kwalifikujących dawców i pobierających tkanki oraz dla personelu banków tkanek

Dzie?pierwszy          Poniedziałek - 16.11.2015

900 - 1200            Rejestracja uczestników szkolenia
1200 - 1230            Aspekty prawne i etyczne dawstwa i pobierania tkanek od dawców zmarłych - Artur Kamiński
1230 - 1300            Procedury dawstwa tkanek od dawcy zmarłego - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1300 - 1330            Zasady koordynacji pobra?narządów od dawców zmarłych i możliwości powiązania     z dawstwem tkanek - Jarosław Czerwiński
1330 - 1430            Obiad
1430 - 1515            Procedury dawstwa narządów i możliwości powiązania z dawstwem tkanek od dawców ze śmierci? mózgow?- Jarosław Czerwiński
1515 - 1545            Dyskusja
1600 - 1630            Procedury ogólne kwalifikacji dawców tkanek - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1630 – 1645           kawa, herbata
1645 - 1730                  Procedury szczegółowe kwalifikacji dawców zmarłych:

a)  tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

b)  tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

c) tkanki oka - Iwona Grabska-Liberek, Dorota Polak

d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

1730 - 1800            Różnice w kwalifikacji dawców tkanek i narządów -  Wojciech Czapiewski
1830 -                     Dyskusja

Dzie?drugi        Wtorek 17.11.2015

 800 -  830              Badania dawców tkanek i narządów - Artur Kamiński
 830 -  930              Procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych

a) tkanki mięśniowo-szkieletowe - Henryk Bursig

b) tkanki układu sercowo – naczyniowego - Mariusz Birbach, Maciej Fedorowicz

c) tkanki oka - Iwona Grabska-Liberek, Dorota Polak

d) skóra - Agnieszka Klama-Baryła

 930 - 1000             Dokumentacja dawcy i pobrania - Artur Kamiński, Grzegorz Gut
1000 - 1030            Procedury transportu do banku pobranych tkanek i komórek - Artur Kamiński
1030 - 1045            kawa, herbata
1045 - 1130            Procedury pobrania narządów, dokumentacja pobrania, zasady współpracy ze szpitalem dawcy - Wojciech Czapiewski
1130 - 1200            Pobrane tkanki jako materia? wyjściowy do wytwarzania ATMP - Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1200 - 1230            Istotne reakcje i zdarzenia niepożądane związane z pobieraniem tkanek i komórek -   Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1230 - 1315            Współpraca koordynatorów szpitalnych i regionalnych z bankami tkanek - Artur Kamiński, Jarosław Czerwiński, Wojciech Czapiewski
1315 - 1330            Zakończenie szkolenia/ certyfikaty -  Artur Kamiński, Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz
1330 - 1430            Obiad

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia można znaleźć tu: kcbtik.pl

Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors Maciej Kosieradzki,1 Anna Jakubowska-Winecka,2 Michal Feliksiak,3 Ilona Kawalec,3 Ewa Zawilinska,4 Roman Danielewicz,5,6 Jaroslaw Czerwinski,5,6 Piotr Malkowski,6 and Wojciech Rowiński7

Journal of Transplantation Volume 2014 (2014)
Attitude of Healthcare Professionals: A Major Limiting Factor in Organ Donation from Brain-Dead Donors
Maciej Kosieradzki, Anna Jakubowska-Winecka, Micha?Feliksiak, Ilona Kawalec, Ewa Zawilińska, Roman Danielewicz,Jarosław Czerwiński, Piotr Małkowski, and Wojciech Rowiński

Bulletin of the World Health Organization
The